Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์  2017
ฉลองธรรมาสน์นักบุญเปโตร
บทอ่าน 1ปต:5 1-4 / มธ 16:13-19
      วันฉลองนี้เตือนให้ระลึกถึงการที่พระเยซูเจ้า ทรงแต่งตั้งเปโตรให้นั่งบนธรรมาสน์

ในฐานะเป็นผู้มีอำนาจสุงสุดของพระศาสนจักร


ศิลาเป็นเครื่องหมายของความมั่นคงและพละกำลัง พระศาสนจักรได้ตั้งอยู่บนศิลานี้
ซึ่งความตายจะไม่สามารถที่จะทำลายได้
พันธกิจที่พระเยซูเจ้าได้มอบให้แก่ซีมอน เปโตร ในฐานะเป็นศิลานั้น เป็นรากฐานที่มั่นคงของพระศาสนจักร
 หลังจากที่ท่านได้ประกาศว่า
 พระเยซูเจ้านั้นเป็นพระเมสสิยาห์ เป็นบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต  ความเชื่อของเปโตรในตัวในพระเยซูเจ้านั้น
ทำให้ท่านเป็นรากฐานที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มคริสตชนที่มีความเชื่อ อำนาจของความชั่ว
ซึ่งเป็นเครื่องหมายของนรก
มิอาจต่อสู้กับความเชื่อในพระเยซูเจ้า ในฐานะเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต
ซึ่งนำความยินดีมาให้แก่คนยากจน ประกาศอิสรภาพแก่คนเป็นเชลย
 ทำให้คนตาบอดได้รับสายตาคืนมา และปลดปล่อยนักโทษ (ลก 4:18)”
คนที่ชอบธรรม คือ คนที่ประพฤติตัวดี เพราะมีความเชื่อ เขาก็จะมีชีวิต” ( ฮบ 2:4)
ในตอนสุดท้ายของพระวรสารของนักบุญยอห์น พระเยซูเจ้าได้ตรัสแก่เปโตรว่า”เราบอกความจริงกับท่านว่าเมื่อยังหนุ่ม
ท่านคาดเอวด้วยตัวเองและเดินไปไหนตามใจชอบ แต่เมื่อท่านชรา ท่านจะยื่นมือ แล้วคนอื่นจะคาดสะเอวให้ท่าน
พาท่านไปในที่ที่ท่านไม่อยากไป”(ยน 21:18) พระเยซูเจ้าทรงต้องการที่จะกล่าวถึงความตายที่เปโตรจะถวายเกียรติ
แด่พระเป็นเจ้าบนเนินวาติกัน ในกรุงโรม ระหว่างรัชสมัยของกษัตริย์เนโร ด้วยการถูกประหารชีวิต
เป็นมรณสักขี พร้อมกับบรรดาคริสตชนจำนวนมาก
ข้อคิด ผู้ที่นั่งธรรมาสน์คนแรกก็ได้เคยสะดุดล้มลง เมื่อท่านได้ปฏิเสธพระเยซูเจ้า แต่พระศาสนจักรก็ยังดำรงอยู่ได้ต่อไป
แต่ก็มีพระสันตะปาปาจำนวนมากที่ทำเพื่อความดีของมนุษยชาติ อย่างที่พระสันตะปาปาฟรังซิสที่ได้เคยตรัสว่า
“ทุกวันนี้ เรายกมือของเราต่อต้านพี่น้อง เราสร้างอาวุธให้ทันสมัยขึ้น
มโนธรรมของเราดูเหมือนว่าหลับสนิท และเราพยายามอ้างว่า เป็นสิ่งปรกติ ที่เราจะทำลายล้าง
สร้างความเจ็บปวด ความตาย การใช้ความรุนแรง และสงครามซึ่งจะนำไปสู่ความตายอย่างเดียว”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย