Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์  2017
สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน บสร 15:15-20 / 1 คร2: 6-10 /  มธ 5:17-37
     เมื่อมีอาชญากรรมและการก่อการร้ายเพิ่มขึ้น ประชาชนก็เริ่มเสียงร้องขอให้มีกฎหมายที่รุนแรงขึ้นมีการใช้บังคับกฏหมายมากขึ้น และมีลงโทษรุนแรงขึ้น โดยหวังว่ากฎหมายและระเบียบตลอดจนความยุติธรรมและความเป็นธรรมนั้นจะต้องดำรงอยู่


       พระวาจาของพระเยซูเจ้าในพระวรสารวันนี้ได้ชี้ว่า ถ้าความชอบธรรมของท่าน หรือความยุติธรรมของท่าน ไม่ได้เหนือกว่าของพวกธรรมาจารย์และฟารีสีแล้วท่านจะไม่สามารถเข้าพระราชัยสวรรค์ได้ถ้า ถ้าความผิดและความเร็วร้ายของท่าน มากกว่าความคิดในระดับธรรมดา ท่านจะไม่สามารถที่จะรับสันติสุข  
พระเยซูเจ้าได้เน้นความชั่วร้ายหรือบาป 3 ประการ คือ  

1) การฆาตกรรม ที่ทำลายชีวิต พระเยซูเจ้ามิได้ตรัสถึงพระบัญญัติประการที่ 5 ว่า “ท่านอย่าฆ่าคน” เท่านั้น แต่พระองค์ได้เพิ่มเติมว่า “ใครก็ตามที่โมโหพี่น้อง ก็จะถูกลงโทษ”ความชั่วคือสิ่งที่อยู่ภายในใจของคนที่ที่โกรธแค้น และซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง

2) การร่วมประเวณี คือสิ่งที่ทำลายชีวิตแต่งงานและครอบครัว พระเยซูเจ้ามิได้เน้นพระบัญญัติประการที่ 6 ว่า “ท่านอย่าปลงใจในความอุลามก”เท่านั้น แต่พระองค์ได้เพิ่มเติมอีกว่า “รากเหง้าของความอุลามกคือ “เมื่อบุรุษมองดูสตรีด้วยความใคร่ เขาก็ได้ทำบาปผิดประเวณีกับเธอในหัวใจแล้ว” หัวใจที่หมกมุ่นอยู่กับราคะตัณหาเป็นบ่อเกิดของการผิดประเวณี ที่ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน

3) การเป็นพยานเท็จหรือการโกหก เป็นการทำลายความไว้วางใจซึ่งกันและกัน พระเยซูเจ้ามิได้ตรัสว่า “ท่านอย่าสาบาน “แต่พระองค์ได้ตรัสเพิ่มเติมว่า “ให้ท่านพูดว่า’ใช่ ‘หรือ ‘ไม่ใช่’นอกเหนือจากนั้นมาจากปีศาจ” พวกเราต้องรับรู้ว่าพระวาจานี้ ต้องการที่จะบอกเราว่า
“ สิ่งนี้เป็นรากฐานลึกซึ้ของความซื่อสัตย์และความจริง”…
   ข้าแต่พระบิดาเจ้า ลูกเรียกหาพระองค์...ในเวลาที่ลูกมีความทุกข์... ลูกกำลังต่อสู้เพื่อที่จะเข้าใจถึงความยากลำบากในชีวิต...
ขอพระองค์โปรดดูแลลูก...จนกระทั่งลูกสามารถที่จะเดินได้อีกครั้งหนึ่ง...ด้วยหัวใจที่เบาขึ้นและด้วยจิตใจที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น อาแมน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย