Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์  2017
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ปฐก 2: 4-6, 15-17 / มก 7:14-23
เมื่อเราอ่านบทอ่านที่ 1 จากหนังสือปฐมกาล

เราจะอ่านพบต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่ว ผู้ชำนาญพระคัมภีร์ไม่มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า ต้นไม้ดังกล่าวนั้นหมายถึงอะไรแน่ มีบางคนยอมรับว่าต้นไม้แห่งความรู้ดีหรือชั่วนั้นก็ คือ ต้นไม้ที่เป็นเพียงเครื่องหมายเท่านั้น ไม่ใช่เป็นต้นไม้จริง แต่ก็ไม่มีคำสรุปใดๆ

ดูเหมือนว่ามีการแปลเครื่องหมายของต้นไม้ต้นนั้นว่า หมายถึงอำนาจที่จะตัดสินใจเพื่อตัวเองว่าอะไรดีและอะไรชั่ว แล้วก็ประพฤติตัวตามนั้น เมื่อมนุษย์กินผลไม้นั้น หมายถึง ตัวเองจะไม่ขึ้นกับพระเป็นเจ้าอีกต่อไป โดยไม่ยอมรับข้อจำกัดของตัวเอง ในฐานะเป็นสิ่งสร้าง ที่มีขอบเขต บาปที่มนุษย์กระทำนั้น คือบาปของความจองหอง ที่ไม่ยอมรับความจริงว่าเขาไม่สามารถที่จะตัดสินด้วยตัวเองว่า สิ่งใดดีและสิ่งใดชั่ว เพราะมีแต่พระเป็นเจ้าเท่านั้น ที่สามารถทำเช่นนั้น ถ้าเขาพยายามที่จะตัดสินด้วยตัวเอง เขาก็จะตัดสินใจที่ผิดพลาด เป็นการทำร้ายตัวเอง
บัดนี้พระเป็นเจ้าซึ่งรักอดัมด้วยความเมตตา ต้องการที่จะปกป้องเขาจากการทำความผิด จึงได้ห้ามอดัมไม่ให้รับบทบาทในการตัดสินใจในเรื่องจริยธรรมของการดำเนินชีวิต

 สำหรับเราแต่ละคนนั้น เราต้องเข้าใจว่าพระบัญญัติของพระเป็นเจ้า และข้อห้ามต่างๆ ล้วนแต่มีจุดประสงค์ เพื่อจะป้องกันเราจากการทำร้ายตัวเอง เพราะปากที่ห้ามนั้น ไม่ได้มีผลกระทบต่อพระเป็นเจ้าแม้แต่น้อย แต่มันทำร้ายเรา เป็นเจ้าทรงรักเรา
พระองค์ต้องการที่จะแสวงหาความดีให้แก่เรา ถ้าพระองค์ห้ามเราทำบางสิ่งบางอย่าง เพราะว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับเรานั่นเอง...

นักบุญออกัสตินแห่งฮิปโป (354-430 ค.ศ.) ได้เคยเขียนไว้ว่า “บาปจองหองคือต้นตอของบาปทั้งหลาย เพราะบาปจองหอง ปีศาจถึงได้ถูกขับไล่ไปในนรก และต่อมามันได้ชักชวนให้มนุษย์ ซึ่งยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ทำบาป มันได้พยายามหาประตูของความจองหองจนพบ
มันก็เข้ามา และได้บอกกับเอวาว่า ท่านจะเป็นใหญ่เหมือนพระเป็นเจ้า”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย