Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์  2017
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ฮบ 12: 4-7 ,11-15 / มก 6:1-6
    พระเยซูเจ้าได้ทรงสั่งสอนในศาลาธรรมที่เมืองนาซาเร็ธในวันสะบาโต ทุกคนที่ได้ยินต่างประหลาดใจในปรีชาญาณของพระองค์ แต่พวกเขาบางคนไม่ยอมรับพระองค์ เพราะพวกเขารู้จักพื้นเพของครอบครัวของพระองค์ ที่เป็นเพียงแต่ช่างไม้ธรรมดา มารดาและญาติของพระองค์ ก็เป็นเพียงคนธรรมดาในหมู่บ้านเดียวกับพวกเขา

พวกเขาจึงต่อต้านพระองค์ อคติของพวกเขาได้ทำให้ตาของพวกเขาบอดมืด ที่จะรับข่าวดีของความรอด ที่พระเยซูเจ้าทรงนำมาให้  แต่พวกเขาไม่อาจขัดขวางพระองค์ เพื่อทำพันธกิจ ด้วยการเทศน์สอน และด้วยการรักษาโรค เมื่อพระเยซูเจ้าทรงรู้สึกว่าพระองค์ถูกปฏิเสธโดยคนหมู่บ้านเดียวกันกับพระองค์ จึงได้ตรัสว่า”ประกาศกย่อมมิได้รับเกียรติเฉพาะในถิ่นกำเนิด ท่ามกลางญาติมิตรในบ้านของตน” พระองค์รู้สึกสะเทือนใจ

”พระองค์ทรงประหลาดพระทัย ต่อความไม่เชื่อของพวกเขา แล้วเสด็จไปเทศน์สั่งสอนตามหมู่บ้านต่างๆในบริเวณนั้น”...

ความอิจฉาริษยา คือ ความรู้สึกไม่มีความสุข หรือ โกรธ “เมื่ออยากได้สิ่งที่คนอื่นมี”

นักจิตวิทยาได้อธิบายว่า
“ความอิจฉาริษยาเป็นเครื่องหมายของความไม่มั่นใจภายใน และของความอ่อนแอ”

คนที่ไม่มีความมั่นใจ รู้สึกไม่ดีเมื่อมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคนอื่น

เพราะคนที่อ่อนแอเชื่อว่า “คุณสูงขึ้น แต่ฉันตกต่ำลง”

และ  “ความสำเร็จของคุณ คือ ความล้มเหลวของฉัน”

อาจเป็นไปได้ว่า พวกเขาบางคนมีความอิจฉาริษยาพระองค์

ข้อคิดสำหรับเรา
เมื่อเราถูกคนใกล้ชิดปฏิเสธไม่ยอมรับสถานภาพ
ความสามารถ และต้นตระกูลของเรา เรารู้สึกอย่างไร?
แต่ตัวอย่างของพระเยซูเจ้า ได้ช่วยให้ท่านมีแรงบันดาลใจและมีพลัง
ที่จะทำหน้าที่ต่อไปหรือไม่? เพราะว่าการตัดสินของคนอื่นมิใช่ตัวกำหนดว่าท่านเป็นใคร แต่เป็นตัวท่านเองต่างหากที่กำหนดว่าท่านเป็นใคร ใช่หรือไม่?...
ท่านต้องไม่เสียศรัทธาต่อมนุษยชาติ
มนุษยชาติก็คือ มหาสมุทร

ถ้าหยดน้ำในมหาสมุทรไม่กี่หยดเปรอะเปื้อน

มหาสมุทรนั้นก็หาได้สกปรกด้วยไม่...

อย่าใช้ตาต่อตาโต้ตอบ
เพราะมันจะทำให้โลกทั้งมวลมืดบอด

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย