Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพุธที่ 25 มกราคม  2017
ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล
บทอ่าน กจ 22:3-16 หรือ 9:1-22 / มก 16:15-18
           การฉลองในปัจจุบันนี้ ยังเป็นการสรุปการสวดภาวนาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของคริสตชน ที่ได้รับการส่งเสริมจากคุณพ่อ ปอล วัตสัน ซึ่งเคยเป็นพระสงฆ์อังคลีกัน และได้กลับใจเป็นคาทอลิกในศตวรรษที่ 20

ทำให้สอดคล้องกับบทจดหมายของเปาโลที่เคยกล่าวว่า “มีกายเดียวและจิตเดียว ดังที่พระเจ้าทรงเรียกท่าน ให้มีความหวังประการเดียว มีองค์พระผู้เป็นเจ้าเดียว ความเชื่อหนึ่งเดียว ศีลล้างบาปหนึ่งเดียว พระเจ้าหนึ่งเดียว” (อฟ 4:4-5) การฉลองวันนี้จึงสมควรที่เราจะนำการสวดภาวนาดังกล่าวว่า ความประสงค์ของท่านจะเป็นความจริง การกลับใจของนักบุญเปาโลให้ข้อคิดแก่เราว่า:

1. แล้วข้าพเจ้าถามอีกว่า “พระเจ้าข้า แล้วข้าพเจ้าจะต้องทำอะไร” (กจ 22:10)
ในบทอ่านวันนี้ เป็นการเล่าเหตุการณ์ที่เซาโลได้พบกับพระเยซูเจ้า บนเส้นทางสู่เมืองดามัสกัส ทำให้ท่านล้มลง และมีเสียงจากพระเยซูเจ้าว่า “เซาโล เซาโล เจ้าเบียดเบียนเราทำไม?” (กจ 22:7) พระเยซูเจ้าได้ทรงเรียกชื่อของท่าน เพื่อตำหนิที่ท่านได้เบียดเบียนคริสตชน ซึ่งเป็นการเบียดเบียนพระองค์เอง และยังได้บอกให้ว่า “ท่านจงลุกขึ้น เข้าไปในเมือง แล้วจะมีคนบอกให้ รู้ว่าจะต้องทำอะไร” (กจ 9:6) ความหมายสำคัญของการกลับใจของนักบุญเปาโล คือ มุ่งไปสู่การประกาศข่าวดีแก่คนต่างศาสนา “เจ้าจะเปิดตาของเขา จะทำให้เขาผ่านพ้นความมืดมน มาสู่ความสว่าง และผ่านพ้นอำนาจของซาตานมาสู่พระเจ้า” (กจ 26:18)

                2.เราทุกคนต่างได้รับให้กลับใจ อาจจะไม่มีเหตุการณ์ทันทีทันใดเหมือนนักบุญเปาโล แต่ค่อยๆได้รับการเรียกจากพระเยซูเจ้า ให้เรามอบตัวเราเองให้พระองค์จัดการ พระองค์ทรงเรียกชื่อเรา ด้วยความเมตตาและความอ่อนโยน พระองค์ทรงเรียกเราให้ละทิ้งน้ำใจของเราเอง และทำตัวให้สอดคล้องกับพระประสงค์และแผนการของพระองค์ และเพื่อทำเช่นนั้น เราต้องทำเช่นเดียวกับนักบุญเปาโล คือ การสวดภาวนา ละทิ้งทุกสิ่ง มอบตัวเราเองต่อหน้าพระองค์ และพูดกับพระองค์ว่า “พระเจ้าข้า แล้วข้าพเจ้าจะต้องทำอะไร” (กจ 22:10)

...”พระเจ้าข้า ขอพระองค์ตรัสเถิด เพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่” (1ซมอ 3 :9)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย