Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันศุกร์ที่ 6 มกราคม2017
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลพระคริสตสมภพ
บทอ่าน 1ยน 5:5-13 / มก 1:7-11
 ศีลล้าบาปเป็นศีลที่สำคัญที่สุดในชีวิต เพราะเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เราเป็นบุตรของพระเป็นเจ้า และเป็นสมาชิกของพระศานจักร เฮนรี่ นิวแมนได้เคยเขียนว่า “เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพระเยซูคริสตเจ้า เมื่อพระองค์เสด็จออกเทศนาสั่งสอน คือ เมื่อพระองค์ได้รับพิธีล้างที่แม่น้ำจรอร์แดน

          พระองค์ได้ยินเสียงยืนยันจากพระบิดาเจ้าว่า”เจ้าเป็นบุตรสุดที่รักของเรา เราชอบใจในเจ้า” พระองค์ได้เตือนให้เราระลึกถึงชีวิตที่ลึกซึ้งของพระองค์ ว่าพระองค์คือใคร เมื่อพระองค์ต้องเผชิญกับการถูกประจญ และการถูกปฏิเสธ พระองค์ได้ยืนยันว่า “ทุกคนจะละทิ้งเราไป แต่พระบิดาเจ้าจะไม่ละทิ้งให้เราอยู่คนเดียว เราเป็นบุตรสุดที่รักของพระองค์ เราพบความหวังในตัวของพระองค์”

          เอ็ดมันด์ แคมเปี้ยน ได้เป็นมรณสักขีในสมัยการปฏิรูปของพวกโปรแตสตันท์  ในบ้านเณรท่านได้พบความหมายของชีวิตของผู้ที่ได้รับศีลล้างบาป “พวกเขามีที่อยู่แห่งใหม่ จนถึงวันที่พวกเขาเสียชีวิต...พวกเขาได้พบความหมายของชีวิต ของความรักและของความหวัง  พวกเขายินดีละทิ้งความจงรักภักดีและความรัก และทุกสิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องการ คือ บ้าน ทรัพย์สมบัติ การมีชื่อเสียง ความมั่นคงในโลก และลูกๆที่ทำให้ความคิดสดชื่น”

       กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ของกลุ่มคริสตชน ได้สรุปเรื่องการรับศีลล้างบาปที่ได้พบในองค์พระเยซูเจ้าเป็นคนแรกไว้ 3 ข้อดังนี้: “น้ำ” เป็นเครื่องหมายของการชำระล้าง และการมีชีวิตใหม่ ...”เลือด”เป็นเครื่องหมายของการถวายบูชา การชดเชยที่เจ็บปวดของบาปต่างๆ เช่น เลือดของมรณสักขี...และ “พระจิต” เป็นพลังที่ไม่มีอะไรจะยับยั้ง ที่ช่วยให้คริสตชนยืนหยัดเป็นพยานถึงพระคริสตเช้า จนทำให้เกิดความคิดริเริ่มที่น่าทึ่งทั้งในตัวบุคคลและสถาบัน ที่มีรากฐานอยู่บนความเชื่อ

           เช่นเดียวกับคุณพ่อเอ็ดมันด์ แคมเปี้ยน เราคือลูกที่รักของพระเป็นเจ้า ความหวังและเอกลักษณ์ของเราต้องปรากฏเด่นชัด พระเป็นเจ้าจะไม่ปล่อยให้เราโดดเดี่ยว เพราะเรามีศีลล้างบาปเป็นรากฐานของความเชื่อ  และทั้งสามสิ่ง คือ “น้ำ”...”เลือด”...และ”พระจิต” จะต้องแสดงออกมาในชีวิตจริงของเราแต่ละคน...ขอให้ท่านระลึกถึงวันที่ท่านได้รับศีลล้างบาป ในวันนั้นตัวท่านเองหรือพ่อแม่อุปถัมภ์ได้สัญญาอะไรบ้าง? ท่านเองได้ทบทวนบ้างไหม?

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย