Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพุธที่ 4 มกราคม  2017
สัปดาห์ที่สองในเทศกาลพระคริสตสมภพ
บทอ่าน 1ยน 3:7-10 / ยน 1:35-42
เมื่อศิษย์ทั้งสองคนของยอห์นได้ติดตามพระเยซูเจ้าไป พระองค์ได้เหลียวมอง และได้ตรัสถามว่า “ท่านหาอะไร?”

พวกเขาได้ตอบว่า “รับบี (ซึ่งแปลว่า ‘อาจารย์’ ) ท่านพักอยู่ที่ไหน?” พระเยซูเจ้าไม่ได้ตอบตรงๆ แต่ได้เชิญให้เขามาดูด้วยตาตัวเอง

เพื่อให้พวกเขาได้ค้นพบพระองค์เป็นการส่วนตัว แล้วจะได้คำตอบ และในพระวรสารวันนี้ ยอห์นและอันดรูว์มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือ ท่านทั้งสองไม่ชอบการปรากฏตัวต่อหน้าคนอื่น เมื่อยอห์นกำลังยืนอยู่กับให้ศิษย์สองคน  และเห็นพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านไปจึงได้กล่าวว่า “นี่แน่ะ ลูกแกะของพระเจ้า”แล้วก็หลบฉากไป ส่วนอันดรูว์ได้พบซีโมนพี่ชาย จึงได้บอกกับพี่ชายว่า” เราได้พบพระเมสสิยาห์ (ซึ่งแปลว่า ‘พระคริสตเจ้า’ แล้ว) ต่อจากนั้นก็หลบฉากไปเหมือนกับยอห์น และคอยดูว่าพี่ชายของตัวเอง จะเป็นที่สนใจของพระเยซูเจ้าหรือไม่?

เราเองก็ความจะมีความคิดเหมือนกับท่านทั้งสองคน ที่จะต้องทำหน้าที่เป็นเพียงผู้นำคนไปหาพระเยซูเจ้า และพูดกับคนที่อยากติดตามว่า “มีพระเป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น และเราเป็นเพียงผู้รับใช้ของพระองค์เท่านั้น”

 และสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงต้องการตรัสกับเปโตร ก็เป็นสิ่งเดียวกับที่พระองค์ทรงต้องการตรัสกับเรา  เราไม่ใช่แต่เพียงรู้ว่าเราเป็นใครเมื่ออยู่กับพระองค์? แต่ต้องรู้ว่าเราจะเป็นอะไรต่อไปในอนาคต เราต้องยินดีให้พระองค์นำทางเรา และเปลี่ยนแปลงตัวเรา เหมือนอย่างที่พระองค์ได้ตรัสกับเปโตรว่า “จงตามเรามาเถิด เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์"(มก 1:16-18)..การเป็นสานุศิษย์ของพระเยซูเจ้า คือ การเข้าไปมีความสนิทสัมพันธ์กับพระองค์ ในพระวรสารวันนี้มีคำที่บ่งชี้ถึงความสัมพันธ์กับพระองค์ คือ “จงตามเรามา”...”ท่านหาอะไร?...”มาดูเถิด”... .”ทรงพำนักอยู่”..”เราได้พบ”เราก็เช่นเดียวกัน ควรหาเวลาอ่านพระวาจาของพระเป็นเจ้าทุกวัน และถามตัวเองว่า พระเป็นเจ้ามีพระประสงค์อะไรในชีวิตของเรา?

เราเคยได้เคยติดตามพระองค์ไปหรือไม่?
เราได้ค้นหาพระองค์จากที่ไหนและจากใคร?เราเคยไปวัดเพื่อไปดูสถานที่พระองค์ประทับอยู่บ่อยแค่ไหน? และเราได้พบพระองค์จริงๆที่ไหน?
ในหนังสือพระคัมภีร์ ในการสวดภาวนา และในการช่วยเหลือเพื่อนพี่น้อง เราเองคงให้คำตอบคำถามเหล่านี้ได้ดีกว่าคนอื่น.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย