Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอังคารที่ 3 มกราคม 2017
สัปดาห์ที่สองในเทศกาลพระคริสตสมภพ
ฉลองพระนามกรของพระเยซูเจ้า
บทอ่านที่ 1ยน 2:29-3:6 / ยน 1:29-34
      พระนามของพระเยซูเจ้าเป็นพระนามที่พระเป็นเจ้าได้ประทานให้ (ลก 1:31) นามของพระองค์เป็นพระนามที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็นพระองค์เองทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ เราถวายเกียรติแด่พระนามของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสั่งเรา ให้เราสวดภาวนาในพระนามของพระองค์เสมอ

เราลงท้ายบทภาวนา บทสรรเสริญ และบทเร้าวิงวอนด้วยวลีสั้นๆว่า “ในพระนามของพระเยซูเจ้า” เราจึงต้องทำกิจการทุกอย่างในพระนามของพระองค์ และขอให้ทุกสิ่งเป็นไปอย่างดี ตามพระประสงค์และแผนการของพระองค์ และยังเตือนให้เราระลึกถึงพระพรต่างๆที่เราได้รับผ่านพระผู้ไถ่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ อย่างที่นักบุญเปาโลได้เขียนจดหมายถึงชาวฟิลิปปีว่า “เพื่อทุกคนในสวรรค์และบนแผ่นดิน รวมทั้งใต้พิภพ จะย่อเข่าลงนมัสการพระนามของพระ “เยซู”นี้ (ฟป 2:10)
เราในฐานะเป็นคริสตชน เราจะต้องเจริญชีวิตให้เหมาะสมกับนามนี้ เราจึงต้องเจริญชีวิตด้วยการสวดภาวนามากขึ้น ด้วยการทำตัวให้สุภาพมากขึ้น ด้วยการทำตัวเป็นผู้มีใจเมตตากรุณามากขึ้น  เราจะต้องทำตัวให้ตรงกับสิ่งที่กล่าวมานี้ตลอดไป และอย่าให้ใครพูดกับเราว่า “คุณบอกว่าคุณเป็นคาทอลิกใช่ไหม?ทำไมคุณจึงไม่เคยสวดภาวนาหรือไปวัดในวันอาทิตย์?
ทำไมคุณจึงทำตัวเป็นคนจองหองและไม่มีใจเมตตากรุณา?...
เราเรียกตัวเองว่าคาทอลิก... การสวดภาวนาเปรียบเสมือนสายลมที่อยู่ใต้ปีกนก...
การบริการ คือ งานของเรา...สวรรค์คือจุดหมายปลายทางของเรา…
เราจะตอบคำถามนี้อย่างไร? ท่านได้แสดงความเชื่อของท่านอย่างไร

เมื่อท่านอยู่กับสมาชิกในครอบครัว อยู่กับสมาชิกของวัด อยู่กับเพื่อนร่วมงาน?....
เราแต่ละคนล้วนมีชื่อเป็นของตัวเอง...
ชื่อที่ดี ให้สิ่งดีดีแก่ชีวิต... ชื่อดีเมื่อผู้อื่นเรียก เสมือนดั่งคำอวยพรอันเป็นพระพรพิเศษยิ่งแก่เจ้าของชื่อ...
ชื่อที่ดีเป็นคำแทนตัวไปตลอดชีวิต จนกระทั่งตายก็ยังมีคนเรียกชื่อของเจ้าของ...

ชื่อที่ดี เจ้าของชื่อถูกใจกับชื่อทันทีที่ได้รับ คือมีความรู้สึกที่ดีกับชื่อนั้นๆ มีความพอใจที่จะใช้ชื่อนั้น ชื่อนั้น “คาทอลิก”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย