Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

คุณปัญจมากรณ์ คัมภีร์จรัสพรประสบการณ์ผู้เข้าอบรม Bibliodrama
คุณปัญจมากรณ์ คัมภีร์จรัสพร   

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอภิบาลและประกาศข่าวดีคณะพระหฤทัยฯ

             ได้เข้ารับการอบรม Bibliodrama ในเดือนกรกฎาคม 2014 ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานอภิบาลและประกาศข่าวดี คณะพระหฤทัยที่จะพัฒนาบุคลกร และเพื่อนพระหฤทัยให้ได้มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้วิธีการใหม่ๆ ในการสอนพระคัมภีร์ หลังจากจบการอบรมหลักสูตร ที่บ้านผู้หว่าน ก็มีโอกาสนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในกิจกรมต่างมากมาย รวมทั้งในชีวิตประจำวันด้วย เช่น

ในการฝึกสมาธิให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ร่วมกับ ซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา การนำเข้าเงียบบุคลากรฝ่ายการศึกษา การอบรมฝึกผู้นำ BEC การนำสมาธิให้กับกลุ่มเพื่อนพระหฤทัยฯ การจัดสัมมนาและอบรมต่างๆ การทำค่ายคำสอนที่วัดนักบุญสเตเฟน แม่จัน การจัดค่ายคุณธรรมที่วัดนักบุญเทเรซา น่าน ค่ายคุณธรรมที่โรงเรียนไม้ไผ่ (Bamboo School) ซึ่งก็ถือว่า Bibliodrama เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย ส่วนในชีวิตส่วนตัวมักจะชอบใช้ บทภาวนาเพื่อสันติ O SINNORE FA DI ME เป็นบทรำพึงส่วนตัวในทุกวันและทุกครั้งที่จะออกไปทำงานแพร่ธรรม ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าขอมอบตัวเองไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ โปรดให้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือ นำความรักและสันติสุขไปสู่ทุกคนที่อยู่รอบข้างด้วยเถิดพระเจ้าข้า
   bibliodrama043
         อย่างไรก็ตาม ขอขอบพระคุณที่ได้ให้ข้าพเจ้ามีโอกาสที่ดีที่ได้เรียนรู้วิธีการอีกรูปแบบหนึ่ง และได้เครื่องมือที่ถือว่าดีที่สุดในเวลานี้ที่จะเข้าหาผู้คน และดึงผู้คนให้ได้มีโอกาสเข้าใกล้ชิดกับพระอย่างเรียบง่ายและเกิดสันติภายในจิตใจ ขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับพวกเราอย่างเต็มที่ เต็มกำลังและเต็มความสามารถ ขอบพระคุณค่ะ

bibliodrama044
bibliodrama045ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย