Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

คุณครูมารีอา วิลาวรรณ  สุขชัยประสบการณ์ผู้เข้าอบรม Bibliodrama
คุณครูมารีอา วิลาวรรณ  สุขชัย  

หัวหน้าฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
แบ่งปันว่าหลังจากเข้าอบรม Bibliodrama แล้วคุณครูได้นำ Bibliodramaไปใช้ในการเรียนการสอน ดังนี้

กิจกรรมองค์กรคาทอลิก : Y C S


    ได้นำประสบการณ์ไปใช้สอนกับนักเรียนกลุ่ม วาย ซี เอสซึ่งเป็นนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ตามกระบวนการของ วาย ซี เอส ได้แก่
ตื่นตัว (SEE)
    ๑.ระดมพลังสมอง : หัวข้อ “จะภาวนาให้สนุกได้หรือไม่ อย่างไร”
     ๒. วิเคราะห์ : การภาวนาคืออะไร ทำไมต้องภาวนา และจะภาวนาให้สนุกได้หรือ
    ๓. สรุป : นักเรียนสรุปประเด็นของหัวข้อที่กำลังวิเคราะห์
ไตร่ตรอง (JUDGE)
     นักเรียนไตร่ตรองพระวาจาที่สอดคล้องกับหัวข้อเรื่องที่กำลังวิเคราะห์
    -ยก ๑: ๕-๘การอธิษฐานภาวนาด้วยความเชื่อมั่น
-แบ่งปันจากพระวาจา
    -นำเสนอรูปแบบของการภาวนาในวิธีที่หลากหลาย ได้แก่ การภาวนาด้วยรูปแบบ Bibliodrama
ตอบโต้ (ACT)
นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วยการภาวนาด้วยรูปแบบ Bibliodrama
นักเรียนสรุปประสบการณ์ของการภาวนาในรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า แบบBibliodrama- รู้สึกสนุกที่ได้ออกท่าทาง  ได้ยิ้ม ได้สัมผัสกับเพื่อนในขณะที่ภาวนา
        -ได้สัมผัสกับพระในแบบแปลกๆ มีคำถามในใจว่า ขณะที่ออกท่าทาง พระไม่ว่าเราหรือที่สวดภาวนาแล้วได้หัวเราะ มีท่าทางที่หลากหลาย เคยนั่งพับเพียบ หรือนั่งตัวตรงแล้วก็สวด

การสอนคำสอนภาคฤดูร้อน
          เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดให้กับนักเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน ซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งนักเรียนจะยังไม่เข้าใจความหมายของการภาวนาด้วยรูปแบบ Bibliodrama มากนัก แต่นักเรียนจะสนุกกับการได้ออกท่าทางในการภาวนา มีคำถามก็คือ ทำไมการสวดถึงให้สนุกได้

         ประสบการณ์ที่ได้รับจากการสอนก็คือ การแสดงความคิดเห็นหรือคำถามของเด็กๆ ที่มีหลากหลาย  การทำให้นักเรียนได้มีความใกล้ชิดกับพระมากขึ้น โดยผ่านทางกิจกรรมที่จัด และที่สำคัญตัวครูผู้สอน ได้เจริญเติบโตขึ้นทางจิตใจ พระรักเรา และสัมผัสกับเราโดยผ่านทางลูกศิษย์ที่เราสอน
ความรักของพระเจ้าเปรียบเสมือนต้นไม้ที่เขียวชอุ่มตลอดปี ซึ่งยืนต้นอยู่ได้ทุกฤดูกาลGod’s love is like an evergreen tree; it thrives through every season.


bibliodrama038bibliodrama036
bibliodrama037

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย