Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

คุณครู มาทิลดา จินดาพร  โพธิ์ศรี   ประสบการณ์ผู้เข้าอบรม Bibliodrama
คุณครู มาทิลดา จินดาพร  โพธิ์ศรี   
คุณครูฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
          กล่าวว่าโดยส่วนตัวแล้วBibliodramaเป็นเหมือน การศึกษาพระคัมภีร์ในรูปแบบใหม่  เป็นประสบการณ์ชั้นเลิศที่พระเป็นเจ้าทรงประทานให้  ทำให้ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น สำหรับการเรียนการสอนคำสอนในโรงเรียนคาทอลิก   จากการที่ได้เข้าร่วมการอบรมฯ ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ มาใช้ในการเรียนการสอน คำสอนของนักเรียนคาทอลิกในโรงเรียน  รวมทั้งใช้ในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรคาทอลิก

bibliodrama030
bibliodrama031
Bibliodrama
   กับการเรียนการสอนคำสอน

    การอ่านพระคัมภีร์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น อ่านแบบเสียงสะท้อน (Echo) เป็นการอ่านย้ำข้อความในพระคัมภีร์ ทำให้เด็กตั้งใจฟังเพื่อนอ่านมากขึ้น เพื่อที่เมื่อเด็กอ่านซ้ำจะได้ไม่อ่านผิด

    การแสดงละครพระคัมภีร์  ถือว่าเป็นการเรียนรู้เรื่องราวในพระคัมภีร์ที่นักเรียนสามารถจดจำเรื่องราวของพระเยซูเจ้า รวมทั้งอัศจรรย์ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น   (ในกรณีเด็กโตจะให้แสดงละครไบ้)

    ใช้สอนนักเรียนให้รู้จักวิธีการสรรเสริญพระเจ้าอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้เพลง ทำให้เด็กจดจ่อในท่าเต้น ทำให้มีสมาธิมากขึ้น เพราะหากไม่ตั้งใจอาจจะเต็นผิดท่าได้

bibliodrama032
bibliodrama033
         การนำ Bibliodrama  มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนคำสอน ช่วยให้การเรียนคำสอนมีชีวิตชีวามากขึ้น ทัศนคติการเรียนของนักเรียนดีขึ้น สนุกกับการแสดงละครพระคัมภีร์  สนุกกับท่าทางการเต้น  ความรู้ที่ได้มาจากการอบรม ถือว่ามีคุณค่ามากมายที่สามารถนำมาแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้

          ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณคณะผู้จัดทุกท่าน ที่ให้ความรู้ และขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน ที่ได้ให้โอกาส  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชีวิตของครูคำสอน คนนี้

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย