ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์
Towards Golgotha

ชื่อภาพ " Towards Golgotha"