ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์
We are the real Vine

ชื่อภาพ We are the real Vine
เราเป็นเถาองุ่นแท้ ยอห์น 15:1
oil on canvas ขนาด 40x30 ซม.