Get Adobe Flash player

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

  • ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน
    23 ตุลาคม 2018 วันอังคาร สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน คนรับใช้ที่นายจะให้รางวัลเขาต้องซื่อสัตย์ในหน้าที่ ไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดต้องพร้อมที่จะรับใช้เจ้านายของตน เขาต้องรู้จักคาดสะเอวรวมเสื้อผ้า(เสื้อคลุมยาว)เพื่อความคล่องตัวในการทำหน้าที่อย่างดี “ท่านทั้งหลายจงคาดสะเอว...

บทรำพึงพระวาจาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2017
สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา
     
1พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “เหตุที่ชักนำให้ทำบาปจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่วิบัติจงเกิดแก่ผู้ที่เป็นเหตุให้บาปเกิดขึ้น 2ถ้าจะเอาหินโม่แขวนคอเขาและโยนเขาลงทะเล จะเป็นการดีกว่าปล่อยให้เขาเป็นเหตุชักนำคนธรรมดาๆ เหล่านี้แม้เพียงคนเดียวให้ทำบาป 3ท่านทั้งหลายจงระวังตนให้ดีเถิด”


“ถ้าพี่น้องของท่านทำผิด จงตักเตือนเขา ถ้าเขากลับใจ จงให้อภัยแก่เขา 4ถ้าเขาทำผิดต่อท่านวันละเจ็ดครั้ง และกลับมาหาท่านทั้งเจ็ดครั้ง พูดว่า “ฉันเสียใจ” ท่านจงให้อภัยเขาเถิด”
5บรรดาอัครสาวกทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า “โปรดเพิ่มความเชื่อให้พวกเราเถิด” 6องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่า “ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ด และพูดกับต้นหม่อนต้นนี้ว่า ‘จงถอนรากแล้วไปขึ้นอยู่ในทะเลเถิด’ ต้นหม่อนต้นนั้นก็จะเชื่อฟังท่าน”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• ผู้ใดเป็นเหตุคนธรรมดา ๆ (ผู้เล็กน้อย mikron) ที่มีความเชื่อ เหล่านี้ทำบาป
o คนธรรมดานี้แปลจากความหมายภาษากรีกคือ เด็กเล็กๆ หรือผู้เล็กน้อย

• (Skandaliso/ Skandalos) เป็นที่สะดุด เป็นเหตุให้คนอื่นเดินหกล้ม คำนามหมายถึงไม้กระดานที่วางดักไว้ปากหลุมพรางเพื่อจับสัตว์ เขาจะต้อนสัตว์ป่าให้วิ่งเข้าหาหลุมพรางนั้น และเมื่อสัตว์วิ่งมาด้วยความตกใจ จะเตะไม้กระดานที่วางขวางทางไว้ (Skandalos) และเสียหลักตกหลุมลงไป หรือล้มลงแล้วบาดเจ็บ และผู้ล่าจะเข้าไปจัดการกับมันได้โดยง่ายดาย
o หินโม่ ขนาดของหินโม่นี้ไม่ใช่อย่างที่บ้านเราใช้ แต่ที่ปาเลสไตน์ คำที่ใช้นี้หมายถึงหินโม่ขนาดใหญ่ที่เขาใช้ลาเป็นสัตว์ลากจูงโม่นี้ เพื่อโม่หรือคั้นน้ำมันมะกอกเป็นต้น (จะมีโอกาสรอดไหม ถ้าถูกหินโม่ชนิดนี้)
o การเป็นที่สะดุด การเป็นเหตุให้คนธรรมดาต้องตกในบาปเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ยอมไม่ได้ เอาหินโม่ผูกคอถ่วงน้ำ คือ “ตายเสียดีกว่าที่จะเป็นที่สะดุด”

• วันนี้พ่อขอเน้นเพียงว่า ชีวิตของเรา “อย่าเป็นที่สะดุดแก่คนอื่นๆ โดยเฉพาะผู้เล็กน้อยเลยจะดีที่สุด ตรงกันข้าม ขอให้เราเป็นตัวอย่างดี เป็นตัวอย่างดีแก่กันและกันเสมอ เพื่อส่งเสริมความรักและความดีแก่กันและกัน

• ที่สุด เขียนเพียงสั้นๆ..อยากให้เราทุกคน “วิงวอนขอความเชื่อจากพระเยซู” ดังเช่นบรรดาศิษย์ของพระองค์ ขอให้เราภาวนาเพื่อความเชื่อของกันและกันเสมอครับ
o “เข้าแต่พระเยซู พระอาจารย์เจ้า... ขอโปรดเพิ่มความเชื่อให้พวกเราเถิด”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

คลิปการอบรมพระคัมภีร์

อบรมพระคัมภีร์หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ โดยคุณพ่อ ผศ. วสันต์ พิรุฬห์วงศ์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation
biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย