Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา
27 กันยายน 2015
บทอ่าน  
 กดว  11:25-29  ;  ยก 5:1–6  ;  มก 9:38–43, 45, 47-48
พระวรสารสัมพันธ์กับ   คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  (CCC)  1034
จุดเน้น        การกำจัดอุปสรรคต่อความเชื่อ  ช่วยเราเติมเต็มกระแสเรียกแท้จริง


    หัวข้อไตร่ตรองในบทอ่านต่างๆ วันนี้มี 2 ประการ    
ประการแรกจากหนังสือกันดารวิถี  ชายหนุ่มสองคนขอบคุณพระจิตของพระเจ้า  โจชัวคิดว่าโมเสสต้องการห้ามพวกเขา  เพื่อมิให้ประชาชนเริ่มสงสัยหน้าที่เฉพาะของโมเสส  แต่โมเสสมีความสุขที่มีคนอื่นพูดเหมือนประกาศก  โมเสสกล่าวว่า “ให้เขาทุกคนเป็นประกาศกด้วย”  เช่นเดียวกับในพระวรสาร  พระเยซูเจ้าทรงยืนยันกับบรรดาศิษย์ว่า “ไม่มีใครสามารถทำอัศจรรย์ในนามของเรา  แล้วว่าร้ายเราได้”  ผู้ใดไม่ต่อต้านพระองค์  ก็เป็นฝ่ายพระองค์

    หัวข้อที่สองค่อนข้างเป็นลางสังหรณ์
บทอ่านจากจดหมายของนักบุญยอกอบมีบทสอนแรงๆ  สำหรับคนมั่งมีผู้อยู่ในอันตรายที่จะถูกประณามตลอดกาล  พระเยซูเจ้าในพระวรสารก็สอนต่อเช่นกัน  พระองค์ตรัสว่า  ถ้ามือ ถ้าเท้า หรือตา เป็นเหตุให้เราทำบาป  จงควักมันออกเสีย  ดีกว่าถูกโยนลงนรก

    บทสอนทั้ง 2 ประการสำคัญ  ประการแรกสำคัญน่าจำว่า  พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราทุกคนเป็นพยานความรักของพระเจ้าต่อโลก   บทอ่านต่างๆ เหล่านี้เตือนใจเราให้ดำเนินชีวิตตามพระกระแสเรียก

    ไม่ว่าในการชี้แนะเพื่อนโดยอาศัยกระดาษปะไม่สวย  หรือการให้กำลังใจใครที่กำลังเศร้าโศกเพราะสูญเสียคนรัก  พระเยซูเจ้าทรงเรียกเราทุกคนให้ช่วยเยียวยารักษาโลกในนามของพระองค์
    นี่คือเหตุผลสำคัญมาก  ที่เราต้องตระหนักหัวข้อที่สอง กล่าวคือ  สิ่งต่างๆ ที่มี  เราต้องใช้แบบพระคริสตเจ้าเพื่อผู้อื่น  ความมั่งคั่งอาจนำเราไปสู่ความรู้สึกมั่นคงแบบผิดๆ  จนเราอาจคิดว่าเราสามารถทำทุกสิ่งโดยไม่ต้องพึ่งพระเจ้า  ความมั่งคั่ง (ร่ำรวย) อาจทำให้เราไขว้เขวจากข้อเท็จจริงว่า  ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าอาจถูกทำให้เสียไปหรือถูกลดค่า  ในส่วนของเรา  ความร่ำรวยอาจทำให้เราไม่สนใจช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยากขัดสน

    ดังนั้น  เราจำเป็นต้องตระหนักให้ดีในเรื่องนี้ในชีวิต  ซึ่งทำให้เราไม่เป็นแบบอย่างที่ดีถึงความรักของพระคริสตเจ้า  เมื่อเราค้นพบสิ่งต่างๆ ว่ามันกีดกันเรามิให้เป็นแบบอย่างที่ดี  และไม่แบ่งปันความรักของพระคริสตเจ้ากับผู้อื่น  เราต้องกำจัดมัน  เราไม่ควรประนีประนอมกับมัน  เราไม่ควรพอใจกับการแบ่งรับแบ่งสู้  เราต้องต่อสู้  กำจัดสิ่งที่ดึงเราออกจากชีวิตแห่งความเชื่อ  และกิจการที่ดีงาม

    เมื่อเราทำดังนี้  เราจะเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ยิ่งขึ้นต่อพระเยซูเจ้า  และในนามของพระองค์เราสามารถขับไล่จิตชั่วของโลกออกไป เช่น วัตถุนิยม  บริโภคนิยม  และการเห็นแก่ตัว  ทำเช่นนี้เราจะสามารถพูดความจริงแม้เมื่อไม่สะดวก  ปฏิบัติให้ดีที่สุดในฐานะคริสตชนเพื่อสังคมที่ดีกว่าเดิม

พระสังฆราช  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(กรกฎาคม-กันยายน  2015), หน้า 399-400.
                                                                                                

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย