Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

สมโภชพระคริสตสมภพ
มิสซากลางคืน  24 ธันวาคม 2014 
บทอ่าน     อสย 9:1-6  ;  ทต 2:11-14  ;  ลก 2:1-14
พระวรสารสัมพันธ์กับ     คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  (CCC)   333, 437, 448, 486, 515, 525, 559, 695, 725
จุดเน้น     พระเจ้าทรงรู้ว่ามนุษย์ต้องการพระผู้ไถ่  เราชื่นชมยินดีที่พระเจ้าได้ทรงไถ่กู้เรา  โดยอาศัยพระเยซูคริสตเจ้า


    พนักงานดับเพลิงรีบมาที่บ้านที่กำลังไฟไหม้  และช่วยสตรีคนหนึ่งที่ติดอยู่ในบ้าน  บรรดาคนงานหน่วยกู้ชีพช่วยเด็กคนหนึ่งออกจากซากตึกจากแผ่นดินไหว  เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยนำอาหารไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่กำลังหิวโหย  เมื่อได้ยินเรื่องวีรกรรมเหล่านี้  เราประทับใจในความกล้าหาญของบรรดาผู้เสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยคนอื่น  แต่สำหรับบรรดาผู้ที่ได้รับการไถ่กู้  ชายหญิงเหล่านั้น คือ ผู้ไถ่  พวกเขาจะกตัญญูรู้คุณต่อผู้ไถ่ของเขา  ร้องชมสรรเสริญ  และเป็นหนี้ชีวิตต่อพวกเขา

    วันนี้พระคริสตเจ้าพระผู้ไถ่ของเราทรงบังเกิด  ชื่อเด่นของพระเยซูเจ้า คือ พระผู้ไถ่  ในพระคัมภีร์มีบันทึกชื่อของพระเมสสิยาห์  ประกาศกอิสยาห์กล่าวถึงพระเมสสิยาห์ในความหมายเป็นพระผู้ไถ่ เช่น “ประชากรที่เดินในความมืดแลเห็นความสว่างยิ่งใหญ่” (9:1)  “นานาชาติจะเห็นว่าพระเจ้าทรงปลดปล่อยเจ้า” (62:2)  “...พระผู้กอบกู้ของเจ้ามาถึงแล้ว” (62:11)  “เขาประกาศสันติภาพ  นำข่าวดี  ประกาศความรอดพ้น” (52:7)   “ท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู  เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาป” (มธ 1:21)  และทูตสวรรค์ได้กล่าวแก่คนเลี้ยงแกะว่า “วันนี้  ในเมืองของกษัตริย์ดาวิด  พระผู้ไถ่ประสูติเพื่อท่านแล้ว  พระองค์คือพระคริสต์  องค์พระผู้เป็นเจ้า” (ลก 2:11)    พระศาสนจักรสมัยแรกๆ ได้เห็น  และได้ประกาศว่าพระเยซูเจ้า คือ พระผู้ไถ่

    แต่พระเยซูเจ้าทรงไถ่กู้เราจากอะไร  บรรดาประกาศก  ผู้นิพนธ์พระวรสาร  และบรรดาอัครสาวก  ได้ประกาศชัดเจนว่า  พระเยซูเจ้าทรงไถ่กู้เราจากบาป     บาปก่อให้เกิดความตาย  บาป คือ การปฏิเสธพระเจ้า  ปฏิเสธกฎบัญญัติและคำสอน  ปฏิเสธชีวิตหนึ่งเดียวกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต  พระเจ้าได้ทรงสัญญาจะช่วยเรา  พระองค์จึงทรงส่งพระบุตรเยซูมารับสภาพมนุษย์เหมือนเรา  ทรงรับบาปทุกอย่างของเราไปตกอยู่กับพระองค์  หลังจากทรงจ่ายค่าของบาป  ยอมรับความตาย  พระองค์ทรงชนะอำนาจของบาป  ความตาย  และกลับคืนพระชนมชีพ

    เราสามารถรับรู้และสัมผัสประสบการณ์ความชื่นชมยินดีคริสต์มาส  ด้วยการรับรู้และยอมรับว่าพระเยซูเจ้า คือ พระผู้ไถ่ของเรา  พระองค์คือพระผู้ไถ่ของโลก  แต่ชัดเจนว่า  คนนั้นต้องรับรู้และยอมรับพระเยซูเจ้าเป็นพระผู้ไถ่

    สำหรับหลายคน  พี่น้องคริสตชน  ความชื่นชมยินดีคริสต์มาสทำให้เน้นครอบครัวมารวมกัน  มอบของขวัญ  รับประทานอาหารเครื่องดื่ม  ฟังเพลง  และประดับบ้านให้สวยงาม  เป็นประเพณีที่ดี  แต่จะผิวเผินและผ่านไป (ไร้ความหมาย) ถ้าเราไม่ฉลองจริงๆ ที่พระเจ้าทรงไถ่กู้เรา  โดยอาศัยพระเยซูคริสตเจ้า  เราอาจต้องมองพระเยซูเจ้าใหม่ว่าเป็นพระผู้ไถ่    พระองค์ คือ พนักงานดับเพลิงคนนั้นที่ช่วยเราจากไฟนรก  พระองค์ คือ ผู้ช่วยชีวิตเราที่ฉุดเราออกจากซากปรักหักพังของบาป  พระองค์เป็นปังทรงชีวิต  เมื่อเรากำลังหิวโหย  นี่เป็นถ้อยแถลงจริงทุกประการเกี่ยวกับชีวิตของเรา

    วันนี้  พระผู้ไถ่ทรงบังเกิดแล้ว  เมื่อเราเห็นพระคริสตเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงเป็นจริงๆ  คริสต์มาส (วันพระคริสตสมภพ) ก็เป็นวันฉลองที่มีชีวิตชีวา  และชื่นชมยินดี  ให้กำลังใจและความหวังที่ไม่มีวันจบสิ้น

พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(ตุลาคม – ธันวาคม  2014), หน้า 541 - 543.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย