Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน  2012
สมโภชนักบุญยอห์น แบปติสต์  บังเกิด (ปี B)
บทอ่าน
: อสย  49: 1-6  ;    กจ  13: 22-26  ;    ลก  1: 57-66, 80
พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  (CCC)   442
จุดเน้น เรื่องราวยิ่งใหญ่เกี่ยวกับการไถ่กู้มนุษย์เริ่มต้นด้วยนักบุญยอห์น แบปติสต์  การเกิดของท่านบอกล่วงหน้าถึงการเสด็จมาของพระคริสตเจ้า
             แม้เราจะไม่ทราบวันเกิดแท้ๆ ของนักบุญยอห์น แบปติสต์  พระศาสนจักรคาทอลิกตัดสินใจฉลองการเกิดของท่านวันที่  24 มิถุนายน  ดูเป็นวันที่เหมาะสม  เป็นวันที่สอดคล้องกับการฉลองวันประสูติของพระคริสตเจ้า  และสอดคล้องกับพระวรสารนักบุญลูกา  วันที่  24 มิถุนายน  มีความสำคัญมาก  (จากพระวรสารนักบุญลูกา  1: 56  กล่าวว่า  แม่พระอยู่กับนางเอลีซาเบธประมาณ  3 เดือน จึงเสด็จกลับนาซาเรธ  เป็นไปได้ว่าแม่พระอยู่จนกระทั่งยอห์นเกิด  จึงหมายความว่ายอห์นเกิดก่อนพระเยซู  6 เดือน)

             ในภาคเหนือของโลก  ช่วงนี้กลางวันยาวนานที่สุด  ส่วนกลางคืนจะระยะสั้นที่สุด  เราสามารถสังเกตว่าแต่ละวัน  ช่วงเวลากลางวันสั้นเรื่อยๆ จนกระทั่งมืดในฤดูหนาว  ดังฤดูร้อนแสงสว่างค่อยๆ ขับไล่ความมืดของฤดูหนาว  เป็นการสะท้อนคำพูดของนักบุญยอห์น  ที่ได้พูดเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระคริสตเจ้า  “พระองค์จะต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้น  ส่วนข้าพเจ้าจะต้องด้อยลง”  (ยน  3: 30)  ตั้งแต่นี้ไป  ช่วงเวลาของนักบุญยอห์นค่อยๆ ลดลง  เพราะเราค่อยๆ ใกล้วันเกิดของพระคริสตเจ้า  ซึ่งนำแสงสว่างมาสู่ประชาชาติ

            ในพระวรสารทั้ง  4 เล่ม  บรรยายลักษณะของนักบุญยอห์น แบปติสต์  ว่าเป็นคนค่อนข้างลดบทบาทตนเอง  ท่านเป็นบุคคลที่ดีที่สุดแต่มิใช่เจ้าบ่าว  ท่านเป็นผู้นำหน้าแต่มิใช่บุคคลหลัก (พระเอก)  ท่านเป็นเสียงแต่มิใช่พระวจนาตถ์  บทบาทของท่านคือ  เตรียมทาง  และค่อยๆ ลดบทบาทลงจากฉากเวที  ท่านเอาใจใส่ตลอดเวลามิให้บรรดาศิษย์พลาดจากพระเยซู  ซึ่งท่านบรรยายว่าเป็นลูกแกะพระเจ้า  เมื่อประชาชนถาม  ยอห์นตอบว่า  ท่านมิใช่บุคคลนั้นที่หลายคนรอคอย  มีคุณลักษณะของยอห์นซ่อนเร้นอยู่ในบทอ่านแรก  (อิสยาห์)  วันนี้ว่า  “พระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้าเป็นเสมือนลูกศรแหลมคม  และทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้ในแล่งเก็บลูกศรของพระองค์”  กล่าวคือ  หลายคนไม่รู้จักเอกลักษณ์แท้ของยอห์น แบปติสต์  ท่านเจ็บปวดที่ต้องแนะนำประชาชนไม่ให้สนใจตัวท่านเอง  แต่ให้สนใจบุคคลที่กำลังเสด็จมาต่อจากท่าน

              บทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวกเตือนใจเราว่า  งานของยอห์นคือ  เตือนชาวอิสราเอลให้กลับใจ  คือพิธีล้างของยอห์นเพื่อรับอภัยบาป  ยอห์นมีจิตใจเข้มแข็ง  เวลาทำหน้าที่เป็นมโนธรรมของอิสราเอล  ท่านประกาศให้ประชาชนกลับใจ  เชื่อดังที่พระเจ้าทรงสัญญาเรื่องความรอด  ท่านไม่กลัวและไม่เข้าข้างใคร  ตลอดพระวรสาร  ยอห์นชี้ถูกผิดอย่างกล้าหาญ  ท่านประกาศสอนว่า  ความรอดของพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว  คำพูดของท่านเสมือนดาบคม  ช่วยให้เกิดผลในใจของประชาชนมากมายให้เปลี่ยนชีวิตกลับมาหาพระเจ้า

             “แล้วเด็กคนนี้จะเป็นอะไร?”  ประชาชนได้ตั้งคำถาม  เพราะพวกเขาดีใจเวลายอห์นบังเกิด  นักบุญยอห์น แบปติสต์ เป็นผู้ประกาศของพระเจ้า  เราก็เช่นกันคล้ายยอห์น  เราได้รับกระแสเรียกให้เป็นผู้ประกาศ  ซึ่งต้องลดบทบาทของตน  แต่ให้พระคริสตเจ้าเด่นขึ้นในเรา  บทบาทของเราต้องตามแบบอย่างของยอห์น  คือ  เตรียมทางสำหรับพระคริสตเจ้า  ด้วยการกลับใจ  และหันเหจากสิ่งที่อาจพรากเราจากพระเจ้า  ยอห์นชี้หนทางสู่พระคริสตเจ้าแล้วท่านค่อยๆ ก้าวถอยหลัง  เพื่อให้พระคริสตเจ้าเด่นกลางเวที  ชีวิตของเราต้องชี้แสดงพระเยซูเจ้า  เป็นประจักษ์พยานถึงความรอดของพระองค์  ต้องเข้าใกล้ความรักมั่นคงของพระองค์  ชีวิตของยอห์นถูกเผาด้วยความรักของพระเจ้า  ความรักของพระเจ้าผลักดันเรา  ขอให้การที่เราฉลองวันเกิดของนักบุญยอห์น แบปติสต์ วันนี้  ให้แสงของพระเจ้าเผาใจของเรา  ช่วยเรานำบุคคลอื่นมาหาพระคริสตเจ้า

พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(เมษายน – มิถุนายน  2012  Vol. 45 No. 2), หน้า 287-288.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย