Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
อาทิตย์ที่  34  เทศกาลธรรมดา
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน  2011
สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล
บทอ่าน
: อสค. 34:11-12,    15-17  ;    1 คร.  15:20-26, 28 ;    มธ. 25:31-46
พระวรสารสัมพันธ์กับ 
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC)
 ข้อ 544, 1033, 1373, 2447, 2831
ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร  (CSDC)  ข้อ  183
จุดเน้น พระเยซูเจ้ากษัตริย์ของเรา  ทรงให้กำลังใจเราเพื่อกลายเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเจ้าและผู้อื่น

                วันนี้เป็นวันสมโภชพระเยซูเจ้าเป็นกษัตริย์  มีความหมายสำหรับพระศาสนจักรในหลายด้าน  ประการแรก  เป็นช่วงสิ้นปีพิธีกรรมของพระศาสนจักร  สัปดาห์หน้าเราจะเริ่มเทศกาลใหม่  สีของอาภรณ์ที่ใช้ในพิธีกรรมจะเป็นสีม่วง  เพราะเริ่มอาทิตย์แรกเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า  บางวัดจะมี  Advent  Wreath  เทียนม่วง  4  ต้น  เพื่อเตรียม  4  สัปดาห์ก่อนฉลองคริสต์มาส  ระลึกถึงวันประสูติของพระเยซูคริสตเจ้า  ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะเริ่มใช้หนังสือมิสซาภาษาอังกฤษฉบับแปลใหม่  ซึ่งบทภาวนา  บทตอบ – รับในพิธีแบบใหม่  (เหมือนที่เราเคยเปลี่ยนบทภาวนาในพิธีมิสซา ปี ค.ศ. 2000  และบทภาวนาปรับปรุงใหม่  ค.ศ. 2010)  การปรับภาษาใหม่เพื่อช่วยเราให้เข้าใจวัฒนธรรมของพระศาสนจักร  และสรรเสริญพระเจ้าได้ดียิ่งขึ้น  และวันอาทิตย์เราฉลองพระคริสตเจ้าเป็นกษัตริย์  จะประทับบนบัลลังก์เป็นผู้พิพากษา  ประดุจเราผ่านจากชีวิตบนโลกนี้  จบเวลาของเราที่นี่ไปสู่โลกใหม่

             คำว่า  กษัตริย์  มีหลายภาพพจน์  เราคนไทยเข้าใจง่ายกว่าประเทศอื่นที่มีการปกครองแตกต่างไป)  ภาพพระเยซูเจ้าประทับบนบัลลังก์  ปกครองด้วยอำนาจราชศักดิ์  แต่บทอ่านต่างๆ วันนี้  กล่าวถึงกษัตริย์ผู้ทรงรักและเอาใจใส่ดูแลประชาชน  ดุจดังผู้เลี้ยงแกะเอาใจใส่ฝูงแกะของตน  บทอ่านแรกประกาศกเอเสเคียล  (บทที่ 34)  บอกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตามหาแกะที่สูญหาย  ที่พัดหลงทางกลับมา  จะพันแผลของแกะที่บาดเจ็บ  เหมาะสมกับพระวรสารที่บอกว่า  บรรดาผู้ที่ดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยซูเจ้า  และยอมรับพระองค์เป็นบุตรพระเจ้า  พระองค์จะต้อนรับเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์  เราต้องสุภาพติดตามพระองค์  ผู้เป็นกษัตริย์  (เป็นผู้นำ)  แบบผู้รับใช้  ผู้เลี้ยงดูและนำเราสู่หนทางแห่งความรอด

           พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะแท้  พระองค์ทรงรักฝูงแกะ  ทรงรักและช่วยเราให้เข้าใจชีวิต  พระองค์ทรงส่งพระจิตเจ้าให้นำเราในการดำเนินชีวิตสู่บ้านถาวร  (คือ อาณาจักรสวรรค์)  ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงสอนเราให้ช่วยดูแลเอาใจใส่คนอื่น  ให้เราเป็นพยานถึงสัจธรรม  สนับสนุนช่วยเหลือผู้กำลังแสวงหาความยุติธรรมและสันติสุข  ให้กำลังใจ  ปลอบโยนผู้กำลังทุกข์ยากเพราะความจนและความป่วยไข้  นี่เป็นภาพของพระมหากษัตริย์ที่พระเยซูเจ้าทรงสอน  และเป็นแก่นความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์

         วันนี้  ให้เราถวายเกียรติพระคริสตเจ้าในฐานะทรงเป็นมหาราช  ผู้เลี้ยงแกะ (ผู้นำ) สำคัญ  เรากำลังรอคอยพระองค์เสด็จกลับมายังโลกอีกครั้งหนึ่งในพระสิริรุ่งโรจน์  ให้เราพยายามปฏิบัติตามคำสอนนี้  ด้วยจิตใจแบบผู้รับใช้  คอยช่วยเหลือ  เอาใจใส่กันและกัน  และช่วยชี้นำผู้อื่นให้มีประสบการณ์สัมผัสรักพระคริสตเจ้า

พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(Oct.-Dec. 2011  Vol. 44  No. 4),  หน้า  456-458.

 

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย