Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
อาทิตย์ที่  33  เทศกาลธรรมดา
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน  2011
บทอ่าน
: สภษ 31:10-13,    19-20,     30-31 ;    1 ธส  5:1-6 ;    มธ 25:14-30
พระวรสารสัมพันธ์กับ 
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC)
 546, 1936
ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร  (CSDC)  ข้อ  259, 326
จุดเน้น ของขวัญ  (ความสามารถ)  ของเรามิใช่ของส่วนตัว                  เรามาถึงช่วงท้ายของปีพิธีกรรม  จึงเป็นโอกาสดี  มองย้อนหลังปีที่ผ่านไป  ไตร่ตรอง  รวบรวม  ตระหนักในพระพรและของขวัญต่างๆ  ที่พระเจ้าประทานให้กับเรา  และโมทนาคุณพระองค์  วันเหล่านี้เป็นเวลาพิจารณาและไตร่ตรองวิถีทางต่างๆ  ที่เราได้ใช้  หรือละเลยพระพรและของขวัญเหล่านั้น

                 อุปมาเรื่องเงินตะลันต์  ตะลันต์  (Talents)  หมายถึง  ปริมาณทองคำหนักประมาณ  30  กิโลกรัม  เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน  การอธิบายความเรื่องนี้ตามที่เราทราบต่อกันมา  อุปมานี้สอนเราว่า  เราได้รับพระพร  มีความสามารถต่างๆ  เราต้องคิดพิจารณาดูว่า  เราได้ใช้ความสามารถนั้นและลงทุนอย่างไร  เรามีผลอะไรที่จะแสดงให้พระเจ้าเห็นว่า  สิ่งที่พระเจ้าไว้วางใจให้เรานั้นบังเกิดผล  หากเรามิได้ใช้ประโยชน์และพัฒนาความสามารถนั้น  พระเจ้าอาจเรียกคืนและเอาไปให้คนอื่น  การอธิบายความแบบนี้  เป็นวิธีการตามประเพณีที่ใช้ภาพพจน์ชีวิตจิตวิญญาณแบบบัญชีธนาคาร  เราต้องฝากงานที่ดี  คำภาวนา  กิจการแห่งความเชื่อ  ใช้ความสามารถและพระพรอย่างดี  เพื่อสะสมทรัพย์ในสวรรค์  เราสามารถเบิกสมบัติฝ่ายจิตวิญญาณเหล่านี้มาแสดง  เมื่อเราพบความตาย  แต่เราไม่สามารถถอนออกจากบัญชี  ถ้าเรามิได้ใส่กิจการดีต่างๆ  ลงไป

                 อุปมาเรื่องนี้  บางคนเชื่อว่า  นายคนนี้  หมายถึงพระเป็นเจ้า  (แต่ช่างไร้หัวใจและยุติธรรมมาก)  พระเยซูเจ้าทรงตั้งใจให้นายคนนี้  หมายถึง  โลกนี้  เหมือนสิ่งที่เรามีประสบการณ์  เราอาศัยคนอื่น  (เหยียบคนอื่น)  เพื่อความก้าวหน้า  เพื่อเป้าหมาย  เพื่อความมั่นคง  ความสะดวกสบายส่วนตัว  กล่าวคือ  คนรวยก็รวยขึ้น  คนจนก็จนลง

                ยังมีการอธิบายความอีกอย่างหนึ่ง  ถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าจริงๆ  เรามีบัญชีกับพระเจ้า  เราต้องรู้จริงและสุภาพว่า  ในสมุดบัญชีนั้นเต็มเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน  เพื่อเราได้รับและสามารถดำเนินชีวิตตามที่จำเป็นอย่างดี  มั่นคง  มั่นใจว่าพระเจ้าทรงรักเรา
                พระเจ้าทรงปรารถนาอย่างแน่นอนว่า  เราจะใช้พระพรและความสามารถต่างๆ  ที่พระองค์ประทานให้  เพื่อทำงานสร้างอาณาจักรสวรรค์  อย่างไรก็ตาม  ข้อเท็จจริงคือ  เมื่อเราพยายามทำสิ่งนี้  เรามิได้กดดันหรือให้พระเจ้าใจดียิ่งขึ้นกับเรา  หรือให้พระเจ้าสนใจเรายิ่งขึ้น  เราควรเปิดใจมากขึ้น  ตระหนักยิ่งขึ้นและรับพระหรรษทานของพระเจ้า  และพยายามปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเรา

                 หากเราเข้าใจอุปมาเรื่องเงินตะลันต์ในวิธีนี้  จะช่วยเราให้ยินดี  ดำเนินชีวิตตามที่พระเยซูเจ้าทรงสอนและเป็นแบบอย่างแก่เรา  เป็นวิถีชีวิตที่เราตระหนักรู้ว่า  เราต้องใช้ความสามารถและพระพรต่างๆ  มิใช่มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น  เราต้องแบ่งปันพระพรและใช้ความสามารถ  เพื่อผลประโยชน์แก่พี่น้องชายหญิงทุกคน  ในขณะที่เรากำลังก้าวไปด้วยกันมุ่งสู่อาณาจักรสวรรค์  ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกเราทุกคน

                 เรากำลังมาถึงช่วงสิ้นปีพิธีกรรม  ก่อนสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล  ให้เรามองย้อนหลัง  ไตร่ตรองถึงเวลาที่ผ่านไป  ให้เราตระหนักในพระพรต่างๆ  ที่พระเจ้าประทานให้  และวันนี้เรารับพระพรแห่งศีลมหาสนิท  ขอให้เรามีใจเมตตาแบบพระเจ้าผู้เมตตา  ด้วยการแบ่งปันพระพรที่เราได้รับให้แก่ผู้อื่น  ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด

พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(Oct.-Dec. 2011  Vol. 44  No. 4),  หน้า  446-448.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย