บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
สมโภชนักบุญทั้งหลาย 
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน  2011
บทอ่าน
: วว. 7:2-4, 9-14  ;     1 ยน. 3:1-3  ;     มธ. 5:1-12ก
พระวรสารสัมพันธ์กับ 
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC)
 520, 544, 581, 1716, 1720, 2305, 2330, 2518, 2546
ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร  (CSDC)  ข้อ  492
จุดเน้น วันนี้เราให้เกียรตินักบุญทั้งหลาย  และหวังว่าวันหนึ่งเราจะอยู่กับพวกท่านในอาณาจักรสวรรค์                  ในพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก  เราสมโภชนักบุญทั้งหลายในวันที่  1  พฤศจิกายน  โดยมีความคิดเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวพืชผลด้วย  (เป็นวันฉลองบังคับ  สำหรับพระศาสนจักรในประเทศไทย  เพื่อความสะดวกของสัตบุรุษ  เราเลื่อนมาฉลองวันอาทิตย์นี้)  แต่สำหรับพระศาสนจักรคาทอลิกตะวันออก  ฉลองนักบุญทั้งหลายในวันอาทิตย์หลังจากวันเปนเตกอสเต  (สมโภชพระจิตเจ้า)  โดยมีความคิดเตือนใจถึงบรรดาผู้ให้ชีวิตของเขาสำหรับพระศาสนจักรว่าเป็นพืชผลแรก  บทภาวนาของคาทอลิกตะวันออก  กล่าวว่า  “ข้าแต่พระเจ้าแห่งสิ่งสร้างทั้งมวล  บรรดามรณสักขีเปรียบดังพืชผลแรกของธรรมชาติ  ที่จักรวาลถวายแด่พระองค์  อาศัยคำเสนอวิงวอนของพระมารดาพระเจ้า  โปรดรักษาพระศาสนจักรที่ประทับของพระองค์ให้มีสันติสมบูรณ์ด้วยเทอญ  พระเจ้าผู้ทรงพระเมตตา”

                 ในพระศาสนจักรทั่วโลกสมัยแรก  ถือว่าบรรดามรณสักขีเป็นนักบุญ  สมัยต่อมา  บรรดาชายหญิงผู้ดำเนินชีวิตศักดิ์สิทธิ์  ได้รับการยกย่องเป็นนักบุญด้วย  เป็นเวลาหลายศตวรรษต่อมา  พระศาสนจักรพัฒนาการแต่งตั้งนักบุญอย่างมีขั้นตอนยิ่งขึ้น  กล่าวคือ  มีการประกาศเป็นบุญราศี  และต่อมาจึงมีการแต่งตั้งเป็นนักบุญ  เราถือว่าทุกท่านที่ได้รับชัยชนะในสวรรค์เป็นนักบุญ  ไม่ว่าจะได้รับการประกาศแต่งตั้งเป็นทางการหรือไม่  เราก็ยึดถือเป็นแบบอย่าง  และเชื่อว่าท่านเป็นผู้เสนอวิงวอนเพื่อเรา

                 หลักประการหนึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งใครเป็นนักบุญ  ดูว่าพวกเขาดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระเยซูอย่างไร  พระวรสารวันนี้กล่าวถึงบทเทศน์บนภูเขา  เรื่องความสุขแท้จริง  สอนเราว่า  มิใช่แค่พฤติกรรมภายนอกเท่านั้น  แต่ความพร้อมภายในด้วย  พวกเราส่วนมากรู้จักและเคารพรักบรรดานักบุญผู้ดำเนินชีวิตหลายร้อยปี  หรือมากกว่านั้นอีก  แต่มีหลายท่านที่อยู่ใกล้สมัยของเรา  ได้ดำเนินชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์  บางท่านเป็นบุคคลที่เรารู้จักคุ้นเคย  และบางองค์ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญราศีต้นปีนี้เอง  เช่น  บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น  ปอล ที่  2

               พระองค์ดำเนินชีวิตตามบทเทศน์บนภูเขา  เรื่องความสุขแท้จริง  พระองค์ได้เอาใจใส่ผู้ป่วย  คนยากจน  และผู้ถูกทอดทิ้ง  พระองค์ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน  และศักดิ์ศรีของประชาชน  ในร่างกายของพระองค์  ได้รับบาดแผลเพราะถูกลอบปลงพระชนม์  และได้ให้อภัยผู้ปองร้ายพระองค์  สมเด็จพระสันตะปาปาได้เป็นพยานแบบอย่าง  ถึงกระนั้นวาระสุดท้ายของชีวิต  พระองค์เป็นโรคปากินสัน  การเป็นนักบุญปัจจุบันไม่ต้องใช้เวลานานเหมือนสมัยก่อน  ในสมัยของเรา  พระเจ้ายังทรงยกย่องประชาชนผู้มีความศักดิ์สิทธิ์ดีเด่น  เราจงตระหนักว่า  บรรดานักบุญช่วยเราด้วยแบบอย่างชีวิตของพวกเขา  และพวกเขาเสนอวิงวอนแทนเรา  เพื่อให้เราต่อสู้กับการทดลอง  และตอบกระแสเรียกของพระเจ้าให้เราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์  ให้เราปฏิบัติดังนี้  เพื่อวันหนึ่งเราจะได้ร่วมกับพวกเขาในสวรรค์  สรรเสริญพระเจ้าตลอดนิรันดร

พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์ ถอดความ
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
Vol. 44  No. 4  (Oct.-Dec. 2011),  หน้า  429-430.