Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
สมโภชนักบุญทั้งหลาย 
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน  2011
บทอ่าน
: วว. 7:2-4, 9-14  ;     1 ยน. 3:1-3  ;     มธ. 5:1-12ก
พระวรสารสัมพันธ์กับ 
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC)
 520, 544, 581, 1716, 1720, 2305, 2330, 2518, 2546
ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร  (CSDC)  ข้อ  492
จุดเน้น วันนี้เราให้เกียรตินักบุญทั้งหลาย  และหวังว่าวันหนึ่งเราจะอยู่กับพวกท่านในอาณาจักรสวรรค์                  ในพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก  เราสมโภชนักบุญทั้งหลายในวันที่  1  พฤศจิกายน  โดยมีความคิดเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวพืชผลด้วย  (เป็นวันฉลองบังคับ  สำหรับพระศาสนจักรในประเทศไทย  เพื่อความสะดวกของสัตบุรุษ  เราเลื่อนมาฉลองวันอาทิตย์นี้)  แต่สำหรับพระศาสนจักรคาทอลิกตะวันออก  ฉลองนักบุญทั้งหลายในวันอาทิตย์หลังจากวันเปนเตกอสเต  (สมโภชพระจิตเจ้า)  โดยมีความคิดเตือนใจถึงบรรดาผู้ให้ชีวิตของเขาสำหรับพระศาสนจักรว่าเป็นพืชผลแรก  บทภาวนาของคาทอลิกตะวันออก  กล่าวว่า  “ข้าแต่พระเจ้าแห่งสิ่งสร้างทั้งมวล  บรรดามรณสักขีเปรียบดังพืชผลแรกของธรรมชาติ  ที่จักรวาลถวายแด่พระองค์  อาศัยคำเสนอวิงวอนของพระมารดาพระเจ้า  โปรดรักษาพระศาสนจักรที่ประทับของพระองค์ให้มีสันติสมบูรณ์ด้วยเทอญ  พระเจ้าผู้ทรงพระเมตตา”

                 ในพระศาสนจักรทั่วโลกสมัยแรก  ถือว่าบรรดามรณสักขีเป็นนักบุญ  สมัยต่อมา  บรรดาชายหญิงผู้ดำเนินชีวิตศักดิ์สิทธิ์  ได้รับการยกย่องเป็นนักบุญด้วย  เป็นเวลาหลายศตวรรษต่อมา  พระศาสนจักรพัฒนาการแต่งตั้งนักบุญอย่างมีขั้นตอนยิ่งขึ้น  กล่าวคือ  มีการประกาศเป็นบุญราศี  และต่อมาจึงมีการแต่งตั้งเป็นนักบุญ  เราถือว่าทุกท่านที่ได้รับชัยชนะในสวรรค์เป็นนักบุญ  ไม่ว่าจะได้รับการประกาศแต่งตั้งเป็นทางการหรือไม่  เราก็ยึดถือเป็นแบบอย่าง  และเชื่อว่าท่านเป็นผู้เสนอวิงวอนเพื่อเรา

                 หลักประการหนึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งใครเป็นนักบุญ  ดูว่าพวกเขาดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระเยซูอย่างไร  พระวรสารวันนี้กล่าวถึงบทเทศน์บนภูเขา  เรื่องความสุขแท้จริง  สอนเราว่า  มิใช่แค่พฤติกรรมภายนอกเท่านั้น  แต่ความพร้อมภายในด้วย  พวกเราส่วนมากรู้จักและเคารพรักบรรดานักบุญผู้ดำเนินชีวิตหลายร้อยปี  หรือมากกว่านั้นอีก  แต่มีหลายท่านที่อยู่ใกล้สมัยของเรา  ได้ดำเนินชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์  บางท่านเป็นบุคคลที่เรารู้จักคุ้นเคย  และบางองค์ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญราศีต้นปีนี้เอง  เช่น  บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น  ปอล ที่  2

               พระองค์ดำเนินชีวิตตามบทเทศน์บนภูเขา  เรื่องความสุขแท้จริง  พระองค์ได้เอาใจใส่ผู้ป่วย  คนยากจน  และผู้ถูกทอดทิ้ง  พระองค์ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน  และศักดิ์ศรีของประชาชน  ในร่างกายของพระองค์  ได้รับบาดแผลเพราะถูกลอบปลงพระชนม์  และได้ให้อภัยผู้ปองร้ายพระองค์  สมเด็จพระสันตะปาปาได้เป็นพยานแบบอย่าง  ถึงกระนั้นวาระสุดท้ายของชีวิต  พระองค์เป็นโรคปากินสัน  การเป็นนักบุญปัจจุบันไม่ต้องใช้เวลานานเหมือนสมัยก่อน  ในสมัยของเรา  พระเจ้ายังทรงยกย่องประชาชนผู้มีความศักดิ์สิทธิ์ดีเด่น  เราจงตระหนักว่า  บรรดานักบุญช่วยเราด้วยแบบอย่างชีวิตของพวกเขา  และพวกเขาเสนอวิงวอนแทนเรา  เพื่อให้เราต่อสู้กับการทดลอง  และตอบกระแสเรียกของพระเจ้าให้เราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์  ให้เราปฏิบัติดังนี้  เพื่อวันหนึ่งเราจะได้ร่วมกับพวกเขาในสวรรค์  สรรเสริญพระเจ้าตลอดนิรันดร

พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์ ถอดความ
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
Vol. 44  No. 4  (Oct.-Dec. 2011),  หน้า  429-430.

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย