Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
อาทิตย์ที่  30  เทศกาลธรรมดา
วันอาทิตย์แพร่ธรรม
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม  2011
บทอ่าน
: อสย. 56:1, 6 - 7 ;    กจ. 13:46 – 49 ;    มธ. 28:19 – 20

            ทุกวันอาทิตย์ที่สี่ของเดือนตุลาคม  พระศาสนจักรคาทอลิกถือเป็น  วันแพร่ธรรมสากล  (World  Mission  Sunday) ตั้งแต่ ค.ศ. 1926 สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 11 ให้สมณองค์การประกาศพระวรสารสู่ปวงชน  รับผิดชอบดำเนินการส่งเสริมคริสตชน  ให้ตระหนักถึงความสำคัญของงานธรรมทูต
           พระเยซูเจ้าตรัสว่า  “ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติ  ให้มาเป็นศิษย์ของเรา”  (มธ. 28:19)  นักบุญ
           เปาโลกล่าวว่า  “พวกเขาจะเชื่อได้อย่างไร  ถ้าไม่เคยได้ยิน  จะได้ยินได้อย่างไร  ถ้าไม่มีใครประกาศสอน  จะมีผู้ประกาศสอนได้อย่างไร  ถ้าไม่มีใครส่งไป”  (รม. 10:14-15)
           สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์  ที่ 16  ได้ออกสาส์นวันแพร่ธรรมสากล  2011  ถึงเรา  พ่อขอนำบางตอนมากล่าว  คือ 

ความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน

             พันธกิจแพร่ธรรมหมายถึงทุกคน  ทุกสิ่งและเสมอไป  ข่าวดีมิใช่เป็นสิทธิหรือสมบัติจำเพาะของผู้ที่ได้รับมา แต่เป็นของขวัญที่จะต้องแบ่งปันกัน  ข่าวดีนี้จะต้องส่งมอบต่อไปให้ผู้อื่น  ของขวัญและหน้าที่นี้ถูกนำมามอบไม่ใช่สำหรับคนบางคนเท่านั้น แต่สำหรับทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาป  ผู้ที่เป็น “ประชาชาติที่ทรงเลือกสรรไว้... เป็นชนชาติศักดิ์สิทธิ์ เป็นประชากรที่เป็นกรรมสิทธิ์พิเศษของพระเจ้า” (1 ปต. 2 : 9)  เพื่อประกาศพระฤทธานุภาพของพระองค์

             เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ทั้งผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปและชุมชนพระศาสนจักรจะต้องมีส่วนร่วมไม่ใช่เพียงครั้งเดียวหรือในบางโอกาสเท่านั้น แต่จะต้องทำอย่างสม่ำเสมอดุจเป็นหนทางแห่งชีวิตคริสตชน  วันแพร่ธรรมมิใช่เป็นแค่วันพิเศษวันเดียวในรอบปี แต่เป็นโอกาสที่เราจะต้องหยุด  และไตร่ตรองว่า เราได้ตอบสนองต่อกระแสเรียกแห่งการเป็นธรรมทูต  ในฐานะที่เป็นการตอบสนองที่สำคัญที่สุดเพื่อชีวิตของพระศาสนจักรอย่างไร

การประกาศข่าวดีทั่วโลก
               การประกาศข่าวดีเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน  และรวมปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน  หนึ่งนั้นคือแรงบันดาลใจ งานธรรมทูตนั้นต้องใส่ใจเป็นพิเศษเสมอในเรื่องของการเอื้ออาทร นี่คือเป้าหมายอีกประการหนึ่งของวันแพร่ธรรมสากลด้วย  ซึ่งโดยสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS : Pontifical Mission Societies) มีการวิงวอนขอความช่วยเหลือให้ทำการประกาศข่าวดีต่อไปในดินแดนธรรมทูต  ทั้งนี้หมายถึงให้การสนับสนุนสถาบันอันเป็นสิ่งจำเป็นในการจัดตั้ง และผนึกพลังของพระศาสนจักรโดยอาศัยครูสอนคำสอน บ้านเณร พระสงฆ์ รวมถึงการให้ทานเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศที่มีความยากจน การขาดอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขาดอาหารของเด็ก โรคพยาธิ ขาดบริการสาธารณสุข และการศึกษาที่ยังอยู่ในสภาพที่ยังน่าเป็นห่วง  เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งพันธกิจของพระศาสนจักร  ในการประกาศข่าวดีพระศาสนจักรให้ความสำคัญเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง

             ขอให้วันแพร่ธรรมสากลปลุกความชื่นชมยินดีและความปรารถนาในแต่ละคนให้ “ออกไป” พบกับมนุษย์โดยการนำพระคริสตเจ้าไปให้ทุกคน ในพระนามของพระองค์ข้าพเจ้าขออำนวยพรมายังทุกท่าน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำงานหนักและทนทุกข์มากที่สุดเพื่อเห็นแก่ข่าวดี (จากนครวาติกัน วันที่ 6 มกราคม 2011 วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์)

             ประเทศไทยมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา  เราได้รับพระพรให้เป็นคริสตชนคาทอลิก  แม้จะเป็นเพียงคนกลุ่มน้อย  ในสังฆมณฑลเชียงใหม่หากมีพี่น้องที่สนใจข่าวดี  เรื่องชีวิตและคำสอนของพระเยซูเจ้า  ท่านจะสนใจ  ต้อนรับ  และสนทนากับเขาได้ไหม

              พระสงฆ์  นักบวช  ครูคำสอน  ท่านมีหน้าที่เป็นธรรมทูตกับผู้อยู่ใกล้บ้านหรือในเขตวัดของท่าน  พ่อแม่ผู้ปกครองที่รัก  ท่านเป็นครูคำสอนคนแรกของลูก  ขอขอบคุณพระสงฆ์  นักบวช  และฆราวาสธรรมทูต  ทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทย  ที่มาเป็นธรรมทูตในสังฆมณฑลของเรา

              เงินบริจาคในมิสซาวันอาทิตย์  ที่   23  ตุลาคม  นี้  จะนำไปช่วยงานแพร่ธรรมของพระศาสนจักร
              ขอให้เราสวดสายประคำ  ร่วมโครงการ  คาทอลิกไทยพร้อมเพรียง  ไม่สิ้นเสียงสายประคำ  ในเดือนตุลาคม  สวดสายประคำธรรมทูตเป็นพิเศษ  และช่วยกันทำให้คนใกล้เคียงมีสันติสุขยิ่งขึ้น  1  คน  ในเดือนนี้

พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์ 

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย