ทะเลสาบกาลิลี
         เป็นทะเลสาบน้ำจืดอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเมดิเตอเรเนียน 700 ฟุต ไปทางทิศตะวันออกมีเทือกเขากิเลียด จุดสูงสุด สูงกว่า 3300 ฟุต ทิศเหนือของทะเลคือเทือกเขาเลบานอน ความยาวจากเหนือจรดใต้ 20.8 กม ช่วงที่กว้างสุดวัดได้ 12.8 กม มักเกิดพายุรุนแรงฉับพลันบ่อยๆ แต่ไม่กินเวลานานเนื่องจากที่ตั้งของมัน


             ในพันธสัญญาเดิมชื่อท่ีใช้กันน้อยมากคือ ชิเนเร็ธ ในพระสัญญาใหม่เรียกว่า ทะเลสาปเยเนซาเร็ธ (ลก 5:1) นักประวัติศาสตร์ยิวโยเซฟัส ใช้ชื่อนี้ตลอด ผู้แต่งแมคคะบีเล่มหนึ่งใช้เช่นกัน ในศตวรรษแรกเมืองกาลิลีเป็นศูนย์กลางการค้า ทางผ่านสำหรับชาวกาลิลี ใครที่ไปหรือเริ่มเดินทางจากยอร์แดนก็ผ่านทางนี้ ธุระกรรมปลาน้ำจืดรุ่งเรืองเพราะแหล่งน้ำจืดใกล้เคียงไม่มี เมืองคาเปอร์นาอุมเป็นศูนย์กลางการค้าปลา เมืองสำคัญอื่นๆ คือ เบ็ธใซดา (ที่จับปลา) และทิเบเรียส เมืองของคนต่างศาสนาสร้างโดยเฮโรดอันติพัส