:::: การแข่งขันพระคัมภีร์ "Bible Contest #15" พระวรสาร น.ลูกา ::::
:::: ไบเบิ้ลคอนเทสต์ ครั้งที่ 14 หัวข้อ “กิจการอัครสาวก”  ::::
:::: อบรมครูคำสอน "กิจการอัครสาวก...กิจการของเรา" ::::

:::: BIBLE CONTEST สังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 12 :::::
:::: อบรมครูคำสอน "การจัดกิจกรรมคุณค่าพระวรสารและเป็นผู้นำนันทนาการ" :::::
:::: ไบเบิ้ล คอนเทสต์ สังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 11 :::::
:::: BIBLE CONTEST ครั้งที่ 10 "พระวรสารนักบุญมัทธิว" ::::