Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ทำไมจึงทำให้น้ำมันหอมเสียไปเปล่าๆ”

72. การวางแผนกำจัดพระเยซูเจ้า การเจิมที่เบธานี ยูดาสทรยศต่อพระเยซูเจ้า (2)
- นางทุบขวดหินขาวแตก และเทน้ำมันหอมลงบนพระเศียรของพระองค์ ทั้งนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวเล่าว่าสตรีเทน้ำมันหอมลงบนพระเศียรของพระเยซูเจ้าเป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงว่า เขายอมรับพระองค์เป็นพระเมสสิยาห์ (เทียบ อสย 61:1;  สดด 23:5) เพราะบรรดากษัตริย์ในอิสราเอลได้รับการแต่งตั้งโดยการเทน้ำมันหอมลงบนศีรษะ (เทียบ 1 ซมอ10:1;  2 พกษ  9:6) พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์นและนักบุญลูกากล่าวว่า สตรีนำน้ำมันหอมมา “ชโลมพระบาทของพระเยซูเจ้า” (ยน 12:3; ลก 7:38)

- บางคนพูดกันอย่างไม่พอใจว่า “ทำไมจึงทำให้น้ำมันหอมเสียไปเปล่า ๆ นักบุญมาระโกไม่บอกอย่างเจาะจงว่าใครเป็นผู้กล่าวประโยคที่ว่า “ทำไมจึงทำให้น้ำมันหอมเสียไปเปล่า ๆ” เขาเพียงพูดกว้าง ๆ ว่า“บางคน” นักบุญมัทธิวเสริมว่า “ศิษย์บางคน” (เทียบ มธ 26:8) ส่วนนักบุญยอห์นบอกชัดเจนว่าผู้พูดประโยคนี้คือยูดาส อิสคาริโอท (เทียบ ยน 12:4) ทำนองเดียวกัน ในการเล่าเรื่องยูดาสทรยศต่อพระเยซูเจ้า ภาพของเขายิ่งทียิ่งร้ายขึ้นเรื่อย ๆ นักบุญมาระโกเล่าเรื่องเพียงกว้าง ๆ ส่วนนักบุญมัทธิวเน้นว่ายูดาสเป็นคนไม่ดี ขอเงินเพื่อจะมอบพระองค์ให้แก่หัวหน้าสมณะ (เทียบ 26:14) ทั้งนักบุญลูกาและยอห์นยิ่งมองยูดาสในแง่ลบ คิดว่าเขาถูกปีศาจสิง (เทียบ ลก 22:3; ยน 13:27)

- น้ำมันหอมนี้อาจจะขายได้เงินมากกว่าสามร้อยเหรียญ แล้วเอาเงินไปให้คนยากจน” เขาเหล่านั้นบ่นว่านาง ถ้าเรารู้ว่าเงิน 1 เหรียญเท่ากับค่าตอบแทนของผู้ใช้แรงงานรับจ้างเป็นเวลา 1 วัน (เทียบ มธ 20:2, 9-13) เราก็จะเห็นคุณค่าของน้ำมันหอมสมุนไพรนั้น ในพระวรสารนี้ยูดาสคำนวณราคามากกว่าสามร้อยเหรียญ แต่พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์นบอกว่า “ไปขายราคาสามร้อยเหรียญ” (เทียบ ยน  12:4-5)

- พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า “ปล่อยนางเถิด ทำให้นางยุ่งยากใจทำไม นางได้ทำกิจการดีต่อเรา ท่านจะมีคน ยากจนอยู่กับท่านเสมอ ประโยคที่ว่า “ท่านจะมีคนยากจนอยู่กับท่านเสมอ” คัดมาจากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติในบทที่ 15 ข้อ 11 ซึ่งเตือนผู้อ่านให้มีใจกว้างต่อคนยากจน พระเยซูเจ้าไม่ทรงใช้ประโยคนี้เพื่อยอมรับว่าจำเป็นต้องมีคนยากจนอยู่เสมอ แม้จะเป็นปรากฏการณ์ที่คงอยู่ตลอดไปในโลก แต่พระองค์ทรงเรียกร้องผู้มั่งมีให้รู้จักแบ่งปันทรัพย์สมบัติเพื่อความเสมอภาคในสังคม โดยแท้จริงแล้ว พระเยซูเจ้าทรงประกาศว่า คนยากจนย่อมเป็นสุข (เทียบ มธ 5:3) และมนุษย์แต่ละคนจะถูกพิพากษาตามการกระทำที่ตนได้ปฏิบัติต่อผู้ยากไร้ (เทียบ มธ 25:31-46)

- ท่านจะทำดีต่อเขาเมื่อไรก็ได้ แต่ท่านจะไม่มีเราอยู่กับท่านเสมอไป พระเยซูเจ้าตรัสถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้าเพราะ “วันที่เจ้าบ่าวจะถูกพรากไป” ใกล้จะมาถึง (เทียบ 2:20) พระองค์ทรงประกาศอย่างเป็นนัย  และด้วยความหวังว่าจะทรงรับทรมาน  

- นางได้ทำสิ่งที่นางทำได้แล้ว เราพบประโยคคล้ายคลึงกันนี้แล้วในเรื่องการทำทานของหญิงม่ายยากจนว่า “นางนำทุกอย่างที่มีอยู่” (เทียบ 12:44)

- นางชโลมกายของเราล่วงหน้าก่อนจะถึงเวลาฝังศพ พระเยซูเจ้าทรงเน้นการกระทำของสตรี เป็นอากัปกิริยาประกาศถึงอนาคต และเป็นเครื่องหมายการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ โดยแท้จริงแล้ว การฝังพระศพของพระเยซูเจ้าเป็นการฝังศพของนักโทษและจะต้องจัดการอย่างรวดเร็วในตอนเย็นก่อนวันสับบาโต โดยที่พระศพยังไม่ได้รับการชโลมด้วยเครื่องหอม (เทียบ  15:46, 16:1) สำหรับชาวยิวการเอาใจใส่ฝังศพผู้ตายเป็นเมตตากิจที่ยิ่งใหญ่ (เทียบ ทบต 1:17) เป็นการกระทำที่สำคัญกว่าการทำทาน  นางเทน้ำมันหอมเพื่อแสดงความรักต่อพระองค์ นางคงไม่ได้คิดถึงการฝังพระศพ แต่พระเยซูเจ้าทรงเห็นการกระทำของนางในแสงสว่างแห่งอนาคตของพระองค์ ทรงทราบว่าสตรีผู้นี้เท่านั้นได้ชโลมพระวรกาย เพราะเมื่อสิ้นพระชนม์แล้ว พระศพจะถูกนำไปฝังโดยที่สตรีโอกาสชโลมพระศพ (เทียบ 15:42) และสตรีที่จะไปยังพระคูหาเพื่อชโลมพระศพก็จะพบว่าพระคูหาว่างเปล่า (เทียบ 16:1-6)

- เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ที่ใดในโลกที่มีการประกาศข่าวดี จะมีการกล่าวถึงสิ่งที่นางได้ทำเพื่อเป็นการระลึกถึงนาง” พระเยซูเจ้าทรงทราบล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทรงเห็นบรรดาศิษย์ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกหลังจากที่พระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพเพื่อประกาศข่าวดี เขาทั้งหลายจะเล่าการกระทำของสตรีผู้นี้ และทุกคนที่ได้ฟังจะสรรเสริญนาง

- ยูดาส อิสคาริโอท หนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน ไปพบบรรดาหัวหน้าสมณะเพื่อจะมอบพระเยซูเจ้า นักบุญมาระโกเคยบอกผู้อ่านแล้วว่ายูดาส อิทคาริโอทอยู่ในบัญชีรายชื่อของบรรดาอัครสาวก เป็นผู้ทรยศต่อพระองค์ (เทียบ 3:19) และใช้วลีเป็นคน “หนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน” ทั้งในข้อนี้และข้อต่อ ๆ ไป (เทียบ 14:20, 43) เพื่อเน้นความผิดอย่างมหันต์ในการทรยศต่อพระองค์ “เพื่อจะมอบพระเยซูเจ้า” ซึ่งแสดงการจงใจของยูดาสผู้ตัดสินเช่นนี้ โดยไม่มีสถานการณ์อื่นใดมาบังคับเขา เราเพียงรู้ว่ายูดาสเป็น “ผู้ถือถุงเงินที่ประชาชนถวายแด่พระเยซูเจ้าและบรรดาอัครสาวก” (ยน 12:6; 13:29) เป็นคน “กระหายเงิน”  (มธ 26:15) และเป็นคนยักยอกเงินในถุงนั้น (ยน 12:6) แต่ไม่มีผู้นิพนธ์พระวรสารคนใดบันทึกอย่างชัดเจนถึงเหตุจูงใจที่ทำให้ยูดาสต้องทรยศต่อพระองค์ บางคนสันนิษฐานว่าเขาคงผิดหวังมาก เมื่อเห็นพระเยซูเจ้าทรงมีความรอบ ไม่ทรงตัดสินพระทัยสักทีที่แสดงอย่างเปิดเผยแก่ประชาชนว่าเป็นพระเมสสิยาห์ เขาจึงมอบพระองค์แก่บรรดาหัวหน้าสมณะเพื่อกดดันพระองค์ให้ทรงกระทำเช่นนั้น อีกบางคนคิดว่ายูดาสเห็นชัดเจนว่าพระอาจารย์กำลังประสบความล้มเหลวจึงพยายามหลีกหนีที่จะร่วมชะตากรรมเดียวกับพระองค์ ในที่สุด ยังมีบางคนที่คิดว่า ยูดาสเป็นไร้ศีลธรรม สามารถทำความชั่วร้ายทุกชนิด อย่างไรก็ตาม แรงบันดาลใจที่เร้นลับแห่งการกระทำของเขา แม้มีบันทึกว่าเป็นผลตามมาของการถูกปีศาจสิง (เทียบ ลก 22:3; ยน 13:2, 27) ก็ยังเป็นปริศนา

- เมื่อเขาเหล่านั้นได้ยินดังนี้ก็ดีใจและสัญญาจะให้เงินแก่ยูดาส นักบุญมาระโกไม่บอกอย่างละเอียดว่า บรรดาหัวหน้าสมณะสัญญาจะจ่ายเงินให้แก่ยูดาสเป็นจำนวนเท่าใด แต่นักบุญมัทธิวเล่าว่า ยูดาส“ถามว่า ‘ถ้าข้าพเจ้ามอบเขาให้ท่าน ท่านจะให้อะไรแก่ข้าพเจ้า’ บรรดาหัวหน้าสมณะจ่ายเงินสามสิบเหรียญให้แก่ยูดาส” (มธ 26:15) ตามพระคัมภีร์ เงินจำนวนนี้เป็นราคาของทาสหนึ่งคน (อพย 21:32; ศคย 11:12-13)

- ยูดาสจึงหาโอกาสที่จะมอบพระองค์ ในพระคัมภีร์ บางครั้ง เราพบประโยคที่ว่า “หาโอกาสที่จะมอบ”  (เทียบ ดนล 7:25; อสย 53:12; ยรม 26:24) น่าสังเกตว่า ยูดาส “มอบ” พระเยซูเจ้าแก่บรรดาหัวหน้าสมณะ (เทียบ  14:41-46) บรรดาหัวหน้าสมณะจะ “มอบ” พระองค์แก่ปีลาต (เทียบ 15:1, 10) และในที่สุด ปีลาตจะ “มอบ” พระองค์แก่บรรดาทหาร (15:15)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย