"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย บาทหลวงเชษฐา  ไชยเดช
ทำอย่างไรดีเมื่อคุณขาดความมั่นใจ...???
         เมื่อพี่น้องขาดความมั่นใจ ลองอ่านพระวาจาเหล่านี้ดู พ่อเชื่อว่าพี่น้องจะพบพละกำลังและคำตอบต่อเหตุการณ์ที่ทำให้พี่น้องขาดความมั่นใจอย่างแน่นอน

         “ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้ในพระองค์ ผู้ประทานพละกำลังแก่ข้าพเจ้า” (ฟป 4:13)

        “โดยเหตุนี้ เราจึงพูดด้วยความมั่นใจได้ว่า “พระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยเหลือข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัว มนุษย์จะทำอะไรข้าพเจ้าได้” (ฮบ 13:6)

       “ดังนั้น จงอย่าทิ้งความไว้วางใจซึ่งมีบำเหน็จยิ่งใหญ่ ท่านต้องมีความพากเพียรในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า เพื่อจะได้รับบำเหน็จตามพระสัญญา” (ฮบ 10:35-36)

        “ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระเจ้าผู้ทรงเริ่มกิจการดีนี้ในท่านแล้ว จะทรงกระทำต่อไปให้สำเร็จบริบูรณ์จนถึงวันของพระคริสตเยซู” (ฟป 1:6)

        “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพละกำลังของข้าพเจ้า  พระองค์ทรงบันดาลให้เท้าของข้าพเจ้าว่องไวเหมือนเท้าของแม่กวาง  และทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าเดินบนที่สูง” (ฮบก 3:19)

       “แต่ในการทดลองทั้งหมดนี้ เราชนะได้ง่ายอาศัยพระผู้ทรงรักเรา” (รม 8:37)

      “ความมั่นใจของเราต่อพระองค์มีอยู่ว่า ถ้าเราวอนขอสิ่งใดที่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์จะทรงฟังเรา และถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงฟังสิ่งที่เราวอนขอ เราย่อมรู้ว่า เรามีสิ่งที่เราวอนขอนั้นแล้ว” (1ยน 5:14-15)

      “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ผู้ที่เชื่อในเรา ก็จะทำกิจการที่เรากำลังทำอยู่ด้วย และจะทำกิจการที่ใหญ่กว่านั้นอีก เพราะเรากำลังจะไปเฝ้าพระบิดา” (ยน 14:12)

     “ถ้าท่านต้องลุยข้ามน้ำ เราจะอยู่กับท่าน  น้ำจะไม่ท่วมท่าน ถ้าท่านต้องลุยไฟ ไฟจะไม่ไหม้ท่าน เปลวเพลิงจะไม่เผาผลาญท่าน” (อสย 43:2)

     “เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้ความมั่นใจแก่ลูก  จะทรงรักษาเท้าของลูกให้พ้นจากบ่วงแร้ว” (สภษ 3:26)

     “เดชะพระคริสตเจ้าและด้วยความเชื่อในพระองค์ เราจึงกล้าเข้าไปเฝ้าพระเจ้าด้วยความมั่นใจ” (อฟ 3:12)

     “ท่านที่รักทั้งหลาย ถ้าใจของเราไม่กล่าวโทษเรา เราย่อมมั่นใจได้เมื่ออยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า” (1ยน 3:21)

      “แต่ผู้มีความหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับพลังใหม่ เขาจะกางปีกบินขึ้นเหมือนนกอินทรี เขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย เขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ย” (อสย 40:31)

        เชื่อว่าพระวาจาของพระเจ้าที่พ่อนำเสนอข้างต้นนี้ จะหล่อเลี้ยงและเพิ่มความมั่นใจในการดำเนินชีวิตให้แก่พี่น้องทุกท่านครับ   

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก