"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ถ้าผู้ใดอยากติดตามเรา ”

42. เงื่อนไขในการติดตามพระคริสตเจ้า(4)
(b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

1.    พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ถ้าผู้ใดอยากติดตามเรา”พระองค์ไม่ทรงบังคับผู้ใด แต่ทรงเรียกทุกคนให้ติดตาม ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับผู้ถูกเรียกว่าจะติดตามหรือปฏิเสธพระองค์ การยอมรับหรือการปฏิเสธเป็นคนละเรื่องกัน ผลตามมาก็แตกต่างกันด้วย ผู้ปฏิเสธการเชิญชวนของพระเยซูเจ้าก็เท่ากับว่าปฏิเสธไม่ยอมรับพระเมสสิยาห์ คือพระองค์ผู้เดียวที่สามารถช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นได้ ผู้ใดปฏิเสธคำเชิญชวนของพระเยซูเจ้าเท่ากับว่าผู้นั้นไม่ยอมเดินตามทางที่นำไปสู่ความรอดพ้นซึ่งพระเจ้าทรงพร้อมเสมอที่จะประทานให้ แต่เขากำลังเดินทางมุ่งไปสู่ความพินาศ


2.    พระวาจาของพระเยซูเจ้าชัดเจนและทันสมัยอยู่เสมอ เป็นพื้นฐานของชีวิตคริสตชนคือการติดตามพระองค์ ปฏิกิริยาและความผิดหวังของนักบุญเปโตรเป็นความรู้สึกประสามนุษย์ต่อการทำนายล่วงหน้าของพระเยซูเจ้าถึงการรับทรมาน เพราะมนุษย์คิดว่าพระเมสสิยาห์ที่ทรงถูกทรมานและถูกประหารชีวิตจะเป็นประโยชน์ใดแก่เราผู้อยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความอยุติธรรมและการใช้ความรุนแรง ในทำนองกลับกัน เราจะคิดวางแผนที่ทำให้พระเมสสิยาห์ผู้ทรงพระอานุภาพของพระเจ้าประสบความสำเร็จได้อย่างไร

3.    เราไม่ได้ประเมินผลการติดตามพระคริสตเจ้าจากกำไรหรือสิ่งที่สูญเสียการเดินทางติดตามพระคริสตเจ้าในการละทิ้งทุกอย่างและเลิกนึกถึงตนเองไม่ใช่ว่าทำเพียงครั้งเดียวซึ่งมีผลตลอดไป แต่ต้องเริ่มต้นแต่ละวันทุกๆวัน และต้องเดินต่อไปจนถึงที่สุด ชีวิตเป็นความดีสูงสุดที่มนุษย์มีอยู่อย่างไรก็ตาม มนุษย์ไม่เป็นเจ้าของของชีวิตดังกล่าวเหมือนกับว่าตนเป็นกรรมสิทธิ์ เพราะได้รับจากพระเจ้า ดังนั้น เขาจะยึดชีวิตเป็นกรรมสิทธิ์ของตนไม่ได้ แต่ต้องสูญเสียโดยมอบแด่พระเจ้าผู้ประทานชีวิตนั้นให้ เขาต้องเลือกทำเช่นนี้และรื้อฟื้นการเลือกนี้ทุก ๆ วัน

4.    การเลิกนึกถึงตนเองไม่หมายความว่า เรายอมสละสิ่งที่เป็นและไม่ยอมเป็นดังที่เป็น แต่หมายความว่ายอมรับชีวิตของตนเหมือนเป็นของประทานจากพระเจ้า เป็นของประทานที่เราจะใช้ตามอำเภอใจของตนไม่ได้ และยังเป็นการยอมแบกภาระหนักที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและการทดลอง ดังนั้น เราจะไม่ดูแลรักษาชีวิตของตนเหมือนกับการดูแลรักษาผิวพรรณ โดยพยายามเอาตัวรอดด้วยพละกำลังของตนพยายามทุกวิถีทางเพื่อหลีกหนีความทุกข์ทรมานและความตาย แต่เป็นการละทิ้งท่าทีต่าง ๆ ที่แสดงการพึ่งตนเองไม่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่น เพื่อพบเหตุผลหนึ่งเดียวคือพระเยซูเจ้า เพราะชีวิตแท้นิรันดรคือ การรักผู้ที่ทรงรักเรามาก่อนด้วยสิ้นสุดจิตใจ

5.    พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ถ้าผู้ใดอับอายเพราะเรา...บุตรแห่งมนุษย์ก็จะอับอายเพราะเขา” ศิษย์ของพระเยซูเจ้าต้องไม่ปฏิบัติความโน้มเอียงโดยธรรมชาติที่จะทำทุกอย่างตามกระแสสังคม ตรงกันข้ามต้องยืนหยัดทวนกระแสสังคมใน(เรื่อง)ค่านิยมที่ขัดแย้งกับพระเยซูเจ้าและพระวาจาเขาต้องยอมถูกผู้อื่นคิดว่า ตนเป็นคนโง่ ล้าสมัย เขาต้องกล้าที่จะทวนกระแสสังคม ไม่ต้องตีตัวออกห่างจากพระเยซูเจ้าเพราะอายที่เป็นศิษย์ของพระองค์ หรือเพราะต้องการเอาใจผู้ที่อยู่ในสถานการณ์แวดล้อม

6.    จุดประสงค์ที่เราเลิกนึกถึงตนเองและยอมรับความทุกข์ทรมานก็คือ เพื่อรักษาความสนิทสัมพันธ์กับพระยูเจ้าและไม่ทรยศต่อพระองค์ ดังนั้น สิ่งสำคัญคือทัศนคติที่ถูกต้อง เราไม่ต้องมองและถามตนเองว่า ฉันจะต้องปฏิเสธตนเองในเรื่องใด ตรงกันข้าม เราต้องมองและถามพระเยซูเจ้าบ่อย ๆ ว่า “พระเยซูเจ้าข้า โปรดทรงแสดงให้ลูกเห็นว่า ต้องทำอย่างไรเพื่ออยู่กับพระองค์”  เราต้องทำทุกอย่างที่สอดคล้องกับความสนิทสัมพันธ์กับพระองค์และยอมสูญเสียทุกสิ่งที่ต่อต้านพระองค์ นี่เป็นความสัมพันธ์หนึ่งเดียวที่จำเป็นที่สุด

7.    เราควรวอนขอพระเยซูเจ้าให้ประทานความสามารถที่จะเข้าใจความหมายของเวลาปัจจุบันที่ต้องดำเนินชีวิตในความนอบน้อมเชื่อฟังพระวาจาของพระองค์ ชะตากรรมของเราขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์ต่อพระวาจา กับการที่เราไม่ยอมอับอายเพราะพระเยซูเจ้าและข่าวดีของพระองค์ เราควรวอนขอพระหรรษทานจากพระองค์เพื่อจะไม่ทำตนเป็นคนหูหนวก ที่ไม่ได้ยินเสียงเรียกของพระองค์ แต่ให้มีความปรารถนาที่จะเป็นเหมือนพระองค์ดังที่ทรงเป็นและอยากติดตามพระองค์

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก