"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ท่านเห็นอะไรไหม ”

41. พระเยซูเจ้าทรงทำนายครั้งแรกถึงพระทรมาน(2)

-แต่สามวันต่อมา เราพบสำนวนนี้เพียงในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก (เทียบ 9:31; 10:34) เป็นการนับวันแบบชาวยิว แม้เพียงไม่กี่ชั่วโมงในวันใดวันหนึ่งก็นับว่าเป็น 1 วันผู้เขียนหนังสืออื่นๆ ในพันธสัญญาใหม่ใช้สำนวนง่าย ๆว่า “ในวันที่สาม” แทนสำนวนนี้

“- จะกลับคืนชีพ” คำยืนยันนี้ของพระเยซูเจ้าเป็นคำประกาศที่กล้าหาญ ซึ่งพระองค์ไม่เคยตรัสเช่นนี้มาก่อน อีกทั้งยังแสดงความสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าอย่างชัดเจนที่สุด การที่พระองค์ทรงถูกตัดสินลงโทษให้ประหารชีวิต ทรงรับทรมานและสิ้นพระชนม์เป็นประสบการณ์ที่มนุษย์จำนวนมากเคยผ่านมาแล้ว แต่การกลับคืนชีพเป็นเหตุการณ์ที่เกินความเป็นไปได้ของประสบการณ์มนุษย์ และเรียกร้องพระอานุภาพของพระเจ้า มนุษย์ประหารชีวิตพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริง แต่การกระทำของมนุษย์ไม่ทำให้พระชนมชีพของพระองค์สิ้นสุดลง เพราะพระบิดาเจ้าทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้าไม่ทรงกลับคืนพระชนมชีพบนแผ่นดินนี้เหมือนเดิม แต่ทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้าทรงมีความสนิทสัมพันธ์โดยตรงกับพระองค์ มีส่วนร่วมในชีวิตนิรันดรและมีความสุขบริบูรณ์ พระอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งเป็นแก่นแท้การเทศน์สอนของพระเยซูเจ้าปรากฏชัดเจนและสมบูรณ์ ในการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า

-พระองค์ทรงประกาศพระวาจานี้อย่างเปิดเผย พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ แต่บรรดาศิษย์ไม่เอาใจใส่การเปิดเผยนี้ซึ่งท้าทายความเชื่อของเขา อย่างไรก็ตาม พระเยซูเจ้าทรงแสดงความไว้วางใจในพระเจ้าและความหวังที่จะมีชีวิตหลังจากความตาย

-เปโตรนำพระองค์แยกออกไป ทูลทัดทาน ก่อนหน้านั้น นักบุญเปโตรเพิ่งยืนยันว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระเมสสิยาห์ และบัดนี้เขาแสดงปฏิกิริยาต่อต้านคำทำนายของพระองค์เรื่องการรับทรมาน เขานำพระองค์แยกออกไปเพื่อสนทนาเป็นการส่วนตัวและอย่างตรงไปตรงมา พระเมสสิยาห์ทรงเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อนำชีวิตที่สมบูรณ์แก่ประชากรของพระองค์ แต่บัดนี้ นักบุญเปโตรได้ยินจากพระองค์เองว่าจะทรงได้รับการทรมานและจะทรงถูกประหารชีวิต ซึ่งเป็นชะตากรรมที่พระเมสสิยาห์ในฐานะผู้ทรงนำชีวิตจะเสด็จมาเพื่อช่วยมนุษย์ให้พ้นจากชะตากรรมของมนุษย์ แน่นอนนักบุญเปโตรคิดว่าเหตุการณ์นี้ขัดแย้งในตัว เขาจึงรู้สึกผิดหวังในพระวาจาของพระองค์ เขาไม่เข้าใจว่าเหตุการณ์นี้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า เพราะไม่ใส่ใจในคำทำนายถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ ธรรมชาติมนุษย์เป็นกบฏต่อโครงการชีวิตที่จะต้องรับทรมาน และนักบุญเปโตรพยายามชักชวนพระเยซูเจ้ามิให้ดำเนินชีวิตตามโครงการนั้น

-แต่พระเยซูเจ้าทรงหันไปทอดพระเนตรบรรดาศิษย์พระเยซูเจ้าทรงพระประสงค์ให้ศิษย์ทุกคนเข้าใจความหมายของการเป็นพระเมสสิยาห์อย่างถูกต้อง เพราะทรงทราบว่าเขาทั้งหลายมีความคิดเช่นเดียวกับนักบุญเปโตรผู้ได้ตักเตือนพระองค์เป็นการส่วนตัวก็จริง แต่ในนามของทุกคน

-ทรงตำหนิเปโตรว่า “เจ้าซาตาน ในที่นี้คำว่า “ซาตาน” ยังคงรักษาความหมายดั้งเดิมหมายถึง “คู่อริ” และ “ผู้ประจญ” เพราะพยายามชักชวนพระเยซูเจ้ามิให้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดา เรื่องนี้ชวนผู้อ่านให้ระลึกถึงเรื่องพระเยซูเจ้าทรงถูกปีศาจประจญในถิ่นทุรกันดาร (เทียบ 1:13) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระวาจาที่พระเยซูเจ้าตรัสกับปีศาจว่า “เจ้าซาตาน จงไปให้พ้น” (มธ4:10)

-ถอยไปข้างหลังเรา อย่าขัดขวาง พระเยซูเจ้าทรงบัญชาให้นักบุญเปโตรปฏิบัติหน้าที่การเป็นศิษย์คือ ต้องเดินตามอาจารย์ ไม่ใช่เดินนำหน้าอาจารย์ พระเยซูเจ้าในฐานะพระอาจารย์ทรงพระดำเนินนำหน้าและบรรดาศิษย์ติดตามพระองค์โดยมีความไว้วางใจผู้นำ เมื่อนักบุญเปโตรทูลทัดทานพระเยซูเจ้า เขาเดินนำหน้าพระองค์และไม่เห็นด้วยกับชะตากรรมของพระองค์ เขาไม่ได้ประพฤติตนในฐานะศิษย์ แต่ในฐานะอาจารย์ของพระอาจารย์ พระเยซูเจ้าทรงอดทนต่อพฤติกรรมนี้ไม่ได้เลย จึงทรงสั่งว่า “ถอยไปข้างหลังเรา”เนื่องด้วยพระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยพระประสงค์และการกระทำของพระเจ้าในอนาคตแล้ว เมื่อนักบุญเปโตรต่อต้านพระวาจาของพระอาจารย์ก็เท่ากับว่าต่อต้านพระเจ้าพระองค์เอง และประพฤติตนเหมือนซาตาน

-เจ้าไม่คิดอย่างพระเจ้า แต่คิดอย่างมนุษย์” ประกาศกอิสยาห์เคยประกาศพระวาจาของพระเจ้าที่ว่า “ความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของท่าน ทางของท่านก็ไม่ใช่ทางของเรา” (อสย55:8) ผู้เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าจะไม่ปล่อยให้ความปรารถนาและแรงผลักดันทางธรรมชาติเป็นตัวกำหนดกำหนดความประพฤติของตน เพราะอาจไม่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้า เขาจึงต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าอย่างซื่อสัตย์ แม้บางครั้งสถานการณ์อาจเรียกร้องให้ต้องรับทรมาน

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก