"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ท่านเห็นอะไรไหม ”

40. เปโตรประกาศความเชื่อ(มก 8:27-30) 

        827พระเยซูเจ้าเสด็จพร้อมกับบรรดาศิษย์ไปตามหมู่บ้านต่างๆในบริเวณเมืองซีซารียาแห่งฟีลิปขณะทรงพระดำเนินพระองค์ตรัสถามบรรดาศิษย์ว่า “คนทั้งหลายว่าเราเป็นใคร” 28เขาทูลตอบว่า “บ้างว่าเป็นยอห์นผู้ทำพิธีล้างบ้างว่าเป็นประกาศกเอลียาห์บ้างก็ว่าเป็นประกาศกองค์หนึ่ง” 29พระองค์ตรัสถามอีกว่า “ท่านล่ะว่าเราเป็นใคร” เปโตรทูลตอบว่า “พระองค์คือพระคริสตเจ้า” 30พระองค์ทรงกำชับบรรดาศิษย์มิให้กล่าวเรื่องเกี่ยวกับพระองค์แก่ผู้ใด


a)    อธิบายความหมาย
             แม้หลายครั้งนักพระคัมภีร์ผู้ศึกษาพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโกมีความคิดแตกต่างกันในการแบ่งพระวรสารเป็นส่วน ๆและตอน ๆ แต่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าข้อความนี้เป็นการเริ่มต้นภาคสำคัญที่จะต่อเนื่องจนจบบทที่ 10 คือในบทที่ 11จะเริ่มเล่าเหตุการณ์สุดท้ายในพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าตั้งแต่เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม

            ถ้าเราพิจารณาภาคใหม่นี้(8:27-10:52)อย่างผิวเผินก็ดูเหมือนว่ามีความคล้ายคลึงกับภาคอื่น ๆ เพราะนักบุญมาระโกยังเสนอภาพของพระเยซูเจ้าเสด็จเร่ร่อนเดินทางไปเทศนาสั่งสอนตามหมู่บ้าน โดยไม่พยายามเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน แต่ถ้าเราพิจารณาข้อความนี้อย่างละเอียด จะเห็นว่าภาคนี้มีลักษณะพิเศษที่ทำให้เป็นภาคสำคัญเพื่อช่วยเราให้เข้าใจพระวรสารทั้งหมด

           ลักษณะพิเศษประการแรกคือ สถานที่เล่าเหตุการณ์ไม่จำกัดอยู่เฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเลสาบกาลิลี และมีประชาชนปรากฏตัวเพียงไม่กี่ครั้ง (เทียบ 8:34; 9:14)ไม่มีการโต้เถียงกันระหว่างพระเยซูเจ้ากับคู่อริและยังเล่าว่าพระเยซูเจ้าทรงทำอัศจรรย์เพียง 2 ครั้งเท่านั้น (เทียบ 9:14-29; 10:46-52)

          ลักษณะประการที่ 2 คือต่างจากภาคก่อน ๆ ที่ นักบุญมาระโกเล่ากิจการที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ บัดนี้ เกือบทุกครั้ง เขาเน้นว่าพระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนบรรดาศิษย์ตามลำพังและอธิบายพระธรรมล้ำลึกเกี่ยวกับพระองค์ชัดเจนยิ่งขึ้น พระเยซูเจ้าทรงตั้งคำถามนี้ตั้งแต่แรกของภาคนี้ (เทียบ 8:27) แล้วทรงพัฒนาปัญหาอย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็น 3 ขั้นตอน โดยทรงประกาศล่วงหน้าถึงการรับทรมาน สิ้นพระชนม์และทรงกลับคืนพระชนมชีพ (เทียบ 8:31; 9:30-32; 10:32-34) แต่ละครั้งหลังคำทำนายพระองค์ทรงมอบคำสั่งสอนเฉพาะแก่บรรดาศิษย์ทั้งในเวลานั้นและในอนาคต เกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องติดตามพระคริสตเจ้าบนเส้นทางแห่งการปฏิเสธตนเอง ความเสียสละและการแบกไม้กางเขน (เทียบ 8:34-38; 9:33-37; 10:41-45)

- พระเยซูเจ้าเสด็จพร้อมกับบรรดาศิษย์ไปตามหมู่บ้านต่างๆ ในบริเวณเมืองซีซารียาแห่งฟีลิป พระเยซูเจ้าเสด็จไปนอกแคว้นกาลิลีซึ่งเป็นเขตปกครองของกษัตริย์เฮโรดอันทิปาส เพื่อทรงอยู่ห่างจากอิทธิพลของชาวฟาริสี และทรงทดสอบทัศนคติของบรรดาศิษย์โดยลำพัง ก่อนที่จะทรงเริ่มออกเดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

            เมืองซีซารียาแห่งฟีลิปเช่นเดียวกับเมืองเบธไซดาเป็นเมืองที่กษัตริย์เฮโรดฟิลิป พระอนุชาต่างพระมารดากับกษัตริย์เฮโรดอันทิปาส ทรงสร้างถวายเกียรติแด่พระจักรพรรดิออกัสตัส ซีซ่าร์บริเวณเชิงภูเขาเฮอร์โมน ห่างจากเมืองดานประมาณ 4 กิโลเมตรในเขตเหนือสุดของปาเลาไตน์สถานที่รอบ ๆ เมืองเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ มีน้ำและสวนสวยงามมากมาย ในถ้ำแห่งหนึ่งมีพุน้ำที่ไหลไม่เคยขาดสาย ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำจอร์แดน และตั้งแต่สมัยกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชมีแท่นบูชาถวายแด่เทพเจ้าแพน ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งคนเลี้ยงแกะ ฝูงแกะ ป่าเขา การล่าสัตว์และดนตรีพื้นเมือง

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก