"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“บรรดาศิษย์มารับศพของยอห์น นำไปฝังไว้ในคูหา”

28.ยอห์นผู้ทำพิธีล้างถูกสั่งตัดศีรษะ ( 3 )
- หญิงสาวจึงออกไปถามมารดาว่า “ลูกจะขออะไรดี” มารดาตอบว่า “จงขอศีรษะของยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง” นักบุญมาระโกต้องการเน้นว่านางเฮโรเดียสอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น คงจะได้วางแผนให้บุตรหญิงออกไปเต้นรำ และคาดนะเนว่ากษัตริย์เฮโรดจะพอพระทัยบุตรหญิงของตน ทรงพร้อมที่จะตอบแทนบุตรหญิงตามที่จะขอ แล้วนางเฮโรเดียสจะมีโอกาสแก้แค้นนักบุญยอห์น ที่ได้ประณามการกระทำผิดของนาง


- หญิงสาวจึงรีบกลับมาทูลกษัตริย์ทันทีว่า “หม่อมฉันขอศีรษะของยอห์นผู้ทำพิธีล้างใส่ถาดมาให้เดี๋ยวนี้” น่าสังเกตว่า นักบุญมาระโกเล่าเรื่องอย่างตื่นเต้นเพื่อแสดงสภาพจิตใจบุตรหญิงนางเฮโรเดียส ซึ่งภูมิใจที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับต่อหน้าบรรดาแขกผู้ได้รับเชิญมากมาย และในเวลาเดียวกัน ก็ปรารถนาที่จะตอบสนองความต้องการของมารดาอย่างรวดเร็ว  

- กษัตริย์ทรงเป็นทุกข์อย่างยิ่ง  แต่เป็นเพียงความรู้สึกผิวเผินไม่จริงใจ เพราะไม่มีพลังเพียงพอที่จะทำให้พระทัยของกษัตริย์เฮโรดเข้มแข็ง กล้าปฏิเสธคำขอร้องของหญิงสาว

- แต่เพราะได้ทรงสาบานไว้ เหตุผลประการแรกที่ว่า ทำไมกษัตริย์ไม่ทรงปฏิเสธศีรษะของยอห์นมาจากการนับถือศาสนาแบบไสยศาสตร์ของพระองค์ เพราะแม้คำสาบานเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัว ศาสนาที่แท้จริงไม่อนุญาตให้ประหารชีวิตมนุษย์อย่างทารุณโหดร้ายเช่นนี้ 

- และเพราะทรงเห็นแก่ผู้รับเชิญ ไม่ทรงปรารถนาจะขัดใจหญิงสาว จึงทรงสั่งเพชฌฆาตไปตัดศีรษะของยอห์นมาทันที เหตุผลประการสองที่ว่า ทำไมกษัตริย์ไม่ทรงปฏิเสธศีรษะของยอห์นยิ่งไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ เพราะมาจากความปรารถนาที่จะรักษาศักดิ์ศรีของพระองค์ต่อหน้าประชาชน พระองค์ทรงพยายามหลีกเลี่ยง ที่จะให้ผู้อื่นคิดว่า พระองค์ทรงตัดสินพระทัยไม่เด็ดขาด และไม่ทรงซื่อสัตย์ต่อวาจาที่ตรัสไว้      
       

- เพชฌฆาตไปตัดศีรษะของยอห์นในคุก ใส่ถาดนำมาให้หญิงสาว หญิงสาวจึงนำไปให้มารดา  ตามธรรมเนียมของคนโบราณ ในวันคล้ายวันประสูติของกษัตริย์ เป็นโอกาสที่พระองค์ทรงกระทำกิจเมตตาต่อประชาชน เช่น ทรงปลดปล่อยนักโทษ แต่ในกรณีนี้เป็นเหตุการณ์ตรงกันข้าม ความยินดีในงานฉลองนำไปสู่ฉากที่น่าสยดสยองคือศีรษะของยอห์นอยู่ในถาด เพื่อนำไปให้แก่นางเฮโรเดียส

- เมื่อบรรดาศิษย์ของยอห์นรู้เรื่อง จึงมารับศพของยอห์น นำไปฝังไว้ในคูหา  รายละเอียดนี้แสดงว่า เรื่องของยอห์น ผู้ทำพิธีล้างจบลงอย่างสมเกียรติ คนของพระเจ้าได้พักผ่อนในสันติสุข ธรรมประเพณีโบราณกล่าวว่า ปัจจุบันคูหานี้อยู่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านเสบาสเตีย (Sebastije) ใกล้ซากปรักหักพังของเมืองสะมาเรียในสมัยโบราณ ซึ่งกษัตริย์เฮโรด มหาราช ได้ทรงบูรณะและเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองเสบาสเตตามพระนามภาษากรีกของจักรพรรดิออกัสตัส

 

b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
1.    นักบุญยอห์น ผู้ทำพิธีล้างเป็นคนกล้าหาญ  เป็นพยานถึงความจริง และเลือกที่จะตายดีกว่าต้องปิดบังความจริงนั้น เขานำเสียงของพระเจ้ามาประกาศแก่ผู้อื่น เปรียบเหมือนมโมธรรมในจิตใจเรา ถ้าเป็นไปได้ มนุษย์หลายคนคงจะดับเสียงมโนธรรมของตน จึงจำเป็นต้องมีพยานผู้ประกาศพระวาจาของพระเจ้า แม้คนเหล่านั้นจะไม่พอใจและเบียดเบียนผู้เป็นพยาน แต่เราต้องปรารถนาที่จะเป็นพยานกล้าหาญถึงพระคริสตเจ้าโดยไม่คำนึงถึงความยากลำบาก

2.    เราอาจจะแก้ตัวโดยง่ายว่า ไม่ใช่ธุระของเราที่จะเป็นพยานเรื่องกฏศีลธรรม เพื่อจะดำเนินชีวิตอย่างสงบและเป็นมิตรกับทุกคน แต่การกระทำเช่นนี้ช่วยผู้อื่นให้รอดพ้นไม่ได้เลย เราต้องปฏิบัติตามแบบอย่างของนักบุญยอห์น ดังที่พระเยซูเจ้าเคยตรัสว่า "ผู้ใดใคร่รักษาชีวิต ผู้นั้นจะต้องสูญเสียชีวิต แต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิตเพราะเรา ผู้นั้นจะรักษาชีวิตได้" (ลก 9:24)

3.    นางเฮโรเดียสแสดงให้เห็นชัดว่าหญิงที่โกรธแค้นอาจทำร้ายชีวิตของผู้อื่นได้ ไม่มีสิ่งดีในโลกเท่ากับหญิงที่ดี และไม่มีสิ่งเลวร้ายในโลกเท่ากับหญิงที่ไม่ดี นางเฮโรเดียสต้องการทำลายผู้ที่กล้าประณามนาง เพราะบาปที่ได้กระทำ นางต้องการทำสิ่งที่พอใจโดยไม่มีผู้ใดเตือนให้คำนึงถึงกฏทางศีลธรรม นางฆ่านักบุญยอห์น ผู้ทำพิธีล้างเพื่อจะทำบาปอย่างมีความสุข ถ้าเราไม่ระมัดระวังตนอาจจะตกในข้อบกพร่องเช่นนี้ด้วย ยิ่งกว่านั้น แม้จะไม่มีผู้ใดตำหนิพฤติกรรมไม่ดีของเรา แต่พระเจ้าทรงเตือนเราทางมโนธรรมอยู่เสมอ  

4.    กษัตริย์เฮโรดทรงให้คำสัญญาแก่บุตรหญิงของนางเฮโรเดียสอย่างไม่รอบคอบ โดยไม่ทรงคิดให้ดีเสียก่อน ทรงกระทำโดยใช้อารมณ์ พฤติกรรมนี้เตือนเราให้เป็นคนมีสติ รู้จักคิดให้ดีก่อนที่จะพูด ไม่ทำสิ่งที่จะต้องเสียใจในภายหลัง

 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก