"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“พระองค์ทรงแปลกพระทัยที่เขาเหล่านั้นไม่มีความเชื่อ”

25. พระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาที่เมืองนาซาเร็ธ (2 )
-บรรดาศิษย์ติดตามไปด้วย พระเยซูเจ้าทรงพระประสงค์ให้บรรดาศิษย์รู้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้น เพื่อทรงอบรมเขา และสักวันหนึ่งเขาจะเรียนรู้ว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรในสถานการณ์ที่ถูกประชาชนปฏิเสธไม่ยอมรับเขาเช่นเดียวกับพระองค์

                                                      
-ครั้นถึงวันสับบาโต เป็นวันที่ชาวยิวจะต้องอธิษฐานภาวนาและรับฟังคำสั่งสอนทางศาสนา ปกติเหตุการณ์ทั้งสองอย่างจะปฏิบัติในศาลาธรรม พระเยซูเจ้าพอพระทัยที่จะร่วมกิจกรรมนี้และทรงฉวยโอกาสเพื่อประกาศข่าวดี เพราะทุกคนผู้มีความรู้อาจจะใช้สิทธิที่จะตักเตือนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในศาลาธรรมได้

-พระองค์ทรงเริ่มสั่งสอนในศาลาธรรม ศาลาธรรมที่เมืองนาซาเร็ธเป็นสถานที่ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงคุ้นเคยตั้งแต่เยาว์วัย ในวันธรรมดาทรงเรียนหนังสือโดยใช้พระคัมภีร์และทุกวันสับบาโตทรงร่วมการอธิษฐานภาวนาและฟังพระวาจาเพื่อนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน พระองค์ทรงเรียนรู้ที่จะปฏิบัติพระคัมภีร์ด้วยความรักเยี่ยงบุตรต่อพระบิดาเจ้า เพราะทุกอย่างที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์เป็นพระวาจาของพระบิดา

-ผู้ฟังจำนวนมากต่างประหลาดใจ น่าสังเกตว่า นักบุญมาระโกไม่สนใจที่จะบอกว่าเนื้อหาของการเทศน์สอนคืออะไร ไม่บอกว่าพระองค์ทรงอ่านข้อความจากหนังสือเล่มใดหรือทรงบรรยายอย่างไร เขาเพียงสนใจปฏิกิริยาของประชาชนดังที่เกิดครั้งก่อนที่เมืองคาเปอร์นาอุม (1:22) ทุกคนต่างประหลาดใจเมื่อเห็นพระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยอำนาจในการรักษาผู้ถูกปีศาจสิง

-และพูดว่า “เขาเอาเรื่องทั้งหมดนี้มาจากไหน ปรีชาญาณที่เขาได้รับมานี้คืออะไร อะไรคืออัศจรรย์ที่สำเร็จด้วยมือของเขา คำถามสามประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับพระชนมชีพทั้งหมดของพระเยซูเจ้าไม่เพียงคำสั่งสอนในวันสับบาโต ชาวนาซาเร็ธรู้จักพระเยซูเจ้าดี เขารู้ถึงกิจการของพระองค์และคงจะเป็นพยานเห็นอัศจรรย์บางประการแล้ว เขาประหลาดใจในสิ่งไม่ธรรมดาของพระองค์ แต่เขาไม่สามารถคิดว่าสิ่งเหล่านี้มาจากผู้ใด ชาวนาซาเร็ธเป็นตัวอย่างของผู้ที่มีตาแต่มองไม่เห็น มีหูแต่ไม่ได้ยิน ดังที่นักบุญมาระโกเล่าใน 4:12

-คนนี้เป็นช่างไม้ ส่วนนักบุญมัทธิวบันทึกว่าคนนี้เป็น “ลูกของช่างไม้” (มธ 13:55)  คำว่า “ช่างไม้” เป็นคำแปลจากคำภาษากรีกว่า tekton ซึ่งมีความหมายกว้างมากกว่าช่างไม้ สำหรับคนโบราณหมายถึง “ช่าง” ทุกอาชีพ เช่น ช่างไม้ ช่างโลหะ ผู้เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างหรือกรรมกรก็ว่าได้ ชาวนาซาเร็ธจึงรู้สึกแปลกใจที่เห็นว่าพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นเพียงกรรมกรและฆราวาสคนหนึ่งทรงมีปรีชาญาณที่จะอธิบายพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้งและทรงมีอำนาจทำอัศจรรย์

-ลูกนางมารีย์  เป็นครั้งเดียวที่เราพบว่าชื่อพระมารดาของพระเยซูเจ้าคือ “มารีย์” ตามความคิดของชาวยิวและคนตะวันออกกลางมักจะอ้างถึงชื่อของบิดาไม่ใช่ชื่อของมารดา ดังนั้น การที่บอกว่า "ลูกนางมารีย์"  จึงทำให้ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์หลายคนแปลกใจมาก เขาจึงพยายามหาเหตุผลว่าทำไมนักบุญมาระโกจึงไม่เขียนว่า "ลูกโยเซฟ" บางคนอธิบายง่าย ๆ ว่า นักบุญโยเซฟอาจตายไปแล้ว  ชาวนาซาเร็ธจึงอ้างถึงแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่กับพระเยซูเจ้าในขณะนั้น ความคิดนี้ก็เป็นได้ แต่ตามธรรมเนียมชาวยิวคนใดคนหนึ่งจะมีวลีตามชื่อของตน "บุตรของ....ชื่อบิดา" อยู่เสมอตลอดชีวิตของตน แม้ในกรณีที่บิดาเสียชีวิตแล้ว

    บางคนยังคิดว่านักบุญมาระโกต้องเน้นเป็นทางอ้อมว่า พระเยซูเจ้าทรงบังเกิดจากพระมารดาพรหมจารี เขาจึงหลีกเลี่ยงไม่พูดถึง “บิดา” ของพระเยซูเจ้า ถ้าเป็นเช่นนี้  ก็หมายความว่านี่เป็นความคิดของนักบุญมาระโก ไม่ใช่ความคิดของชาวนาซาเร็ธในเวลานั้น ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์อีกบางคนคิดว่า ชาวนาซาเร็ธเรียกพระเยซูเจ้าว่า "ลูกนางมารีย์"  เพื่อดูหมิ่นพระองค์ว่าเป็นลูกไม่มีพ่อ แต่ทัศนะเช่นนี้เป็นความคิดที่เกินความเป็นจริงและไม่มีหลักฐานในบริบท

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก