"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ตกใจกลัวเช่นนี้ทำไม ท่านยังไม่มีความเชื่อหรือ ”

22. พระเยซูเจ้าทรงทำให้พายุสงบ ( 3 )
b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
             1. สถานการณ์ของบรรดาศิษย์ที่อยู่ในเรือขณะเกิดพายุ ชี้ให้เข้าใจสถานการณ์ของเราทุกคน ชีวิตมนุษย์ถูกคุกคามอยู่เสมอ เราอยู่ห่างจากความตายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เปรียบเหมือนกับท่อนไม้ที่เปราะบางหักง่าย  เราพยายามปกปิดและลืมสถานการณ์เช่นนี้พยายามควบคุมพลังต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายและทำลายเรา และพยายามรักษาชีวิตให้มีสุขภาพดีประสบความสำเร็จและมีความสุขมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างไรก็ตาม ความอ่อนแอพื้นฐานของมนุษย์ยังคงอยู่ตลอดไป เราทุกคนต้องตาย เราไม่มีอำนาจที่จะชนะสภาพเช่นนี้ได้เลย

 
              2. บรรดาศิษย์ไม่อยู่โดดเดี่ยวในเรือ พระเยซูเจ้าประทับอยู่ด้วย แต่พระองค์ทรงบรรทมหลับ ไม่ทรงกระทำสิ่งใด บรรดาศิษย์จึงปลุกพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงลุกขึ้น ทรงบังคับลมให้หยุด แล้วทรงวิจารณ์พฤติกรรมของบรรดาศิษย์ว่า "ตกใจกลัวเช่นนี้ทำไม ท่านยังไม่มีความเชื่อหรือ" หลายครั้งเราลืมว่าพระเยซูเจ้าประทับอยู่กับเราเราอาจจะรู้สึกผิดหวังเพราะพระองค์ทรงนิ่งเฉยเมื่อเราความช่วยเหลือ ไม่ทรงตอบสนองสิ่งที่เราปรารถนา หลายครั้งเราอาจจะทูลพระองค์ว่า "ไม่สนพระทัยที่ข้าพเจ้ากำลังจะตายอยู่แล้วหรือ" เราอยู่ในอันตรายที่จะพูดเช่นนี้บ่อย ๆ เพราะลืมพระเยซูเจ้า ไม่เชื่อว่าพระองค์ประทับอยู่ในชีวิตและสนพระทัยเรา เราจึงพยายามจัดการปัญหาต่าง ๆ โดยไม่คำนึงถึงพระองค์ โดยแท้จริงแล้ว เป็นพระวาจาของพระเจ้าซึ่งช่วยเราให้ชนะความกลัวต่าง ๆ เพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าประทับอยู่กับเรา ทรงบังคับพายุของชีวิตให้สงบ และทรงบันดาลให้เรือของชีวิตบรรลุถึงฝั่งอย่างรวดเร็ว

              3. พระเยซูเจ้าทรงช่วยบรรดาศิษย์ให้มีความเชื่อที่ไร้ขอบเขต และให้เข้าใจพระบุคคลของพระองค์ ความเชื่อเปรียบได้กับการเดินทาง คริสตชนแท้จริงเป็นผู้มีความเชื่อไร้ขอบเขตในพระคริสตเจ้า เพราะเขาเข้าใจว่า พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใด พระองค์ทรงเป็นผู้ที่พระบิดาเจ้าทรงส่งมา พระเยซูเจ้าทรงปฏิบัติตามคำสั่สอนที่ทรงประกาศ ความเชื่อแท้จริงชนะความสงสัยและความกลัว เพราะไว้วางใจในความรักและพระอานุภาพของพระเยซูเจ้า ความเชื่อแท้จริงไม่เน้นว่าพระองค์จะทรงต้องปฏิบัติตามที่เราวอนขอ แต่ยอมปล่อยให้พระองค์ทรงตัดสินพระทัยแทนเรา เพราะเราไว้วางใจในพระองค์ มอนตนไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ ดังที่พระเยซูเจ้าทรงบรรทมหลับในเรือ เพราะความไว้วางใจในพระบิดาเจ้า

              4. การเดินทางของบรรดาศิษย์ในความเชื่อดังกล่าว ไม่เป็นการเดินทางที่สะดวกสบาย แต่เป็นการเดินทางอย่างช้า ๆ และยากลำบาก มีทั้งเดินไปข้างหน้าและถอยหลังเพราะความล้มเหลว เป็นการเดินทางที่เรียกร้องความเพียรทน อย่างไรก็ตาม นี่เป็นการเดินทางที่ถูกต้อง เราจำเป็นต้องยอมรับและปฏิบัติตามด้วยความมุ่งมั่นโดยขอความช่วยเหลือจากพระเยซูเจ้าว่า“ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อ โปรดทรงช่วยความเชื่อเล็กน้อยของข้าพเจ้าด้วยเถิด”(เทียบ มก 9:24)

             5. การบรรทมหลับของพระเยซูเจ้ายังเป็นเครื่องหมายแสดงความรู้สึกของมนุษย์ในกรณีพิเศษ เมื่อรู้สึกว่าพระเจ้าทรงอยู่ห่างไกลมาก เราอาจจะอธิษฐานภาวนาขอพระองค์ให้ทรงช่วยเหลือไม่ทรงทอดทิ้งเราซึ่งเป็นประสบการณ์เช่นเดียวกับพระเยซูเจ้าเมื่อทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน พระองค์ทรงรู้สึกว่าพระบิดาเจ้าทรงทอดทิ้งพระองค์ ผู้มีประสบการณ์เช่นนี้ยากที่จะมีจิตใจสงบ เพียงผู้มีความเชื่อและความไว้ในความรักของพระเจ้าเท่านั้น ไม่ใช่มีความไว้วางใจในมนุษย์ก็จะทำให้จิตใจสงบ นี่เป็นการทดลองความเชื่อของเรา

             6. พระเยซูเจ้าทรงอบรมสั่งสอนบรรดาศิษย์เช่นนี้เมื่อประทับอยู่ในเรือเป็นการส่วนตัว ซึ่งไม่หมายความว่า พระองค์ทรงละเลยที่จะเทศนาสั่งสอนประชาชนส่วนรวมโดยทรงเล่าอุปมาเรื่องต่าง ๆ  แต่เมื่อประทับอยู่ส่วนตัวกับบรรดาศิษย์ก็ทรงอธิบายความหมายของอุปมาเหล่านั้น ทำให้บรรดาศิษย์มีประสบการณ์อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ ในอนาคต เขาเหล่านั้นจะเป็นพยานถึงกิจการและคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้า เขาจะไม่สอนเพียงทฤษฏีเท่านั้น แต่จะประกาศประสบการณ์ชีวิตชิดสนิทกับพระเยซูเจ้าเราก็เช่นกันต้องมีประสบการณ์ชีวิตชิดสนิทกับพระองค์ เพื่อจะเป็นพยานถึงพระองค์อย่างแท้จริง

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก