"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“มีอีกผู้หนึ่งกำลังมาภายหลังข้าพเจ้า ทรงอำนาจยิ่งกว่าข้าพเจ้า”

3. การประกาศของยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง (ต่อ)

         คำว่า "พิธีล้าง" หมายถึงการจุ่มตัวลงในน้ำ นาอามาน ผู้บัญชาการกองทัพชาวอารัมไปจุ่มตัวลงในแม่น้ำจอร์แดนเจ็ดครั้งตามที่ประกาศกเอลีชาบอก แล้วเนื้อหนังของเขาก็หายจากโรคผิวหนังร้ายแรง (เทียบ 2 พกษ 5:14) นักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้างท้าทายประชาชนให้จุ่มตัวลงในแม่น้ำจอร์แดน เพื่อจะได้มีประสบการณ์ฝ่ายกายเกี่ยวกับความหมายการจมอยู่ในน้ำ แล้วขึ้นมาพ้นจากน้ำเพื่อเริ่มชีวิตใหม่

          ชาวยิวมีธรรมเนียมประกอบพิธีล้างแก่คนต่างชาติที่ยอมกลับใจเข้านับถือลัทธิยิว แต่ยอห์นทำพิธีล้างให้กับชาวยิวเองโดยยืนยันว่า การเป็นชาวยิวยังไม่พอเพื่อจะได้รับความรอดพ้น สิ่งที่ทุกคนไม่ว่าชาวยิวหรือไม่ใช่ชาวยิวยังต้องการคือ เขาต้องรับการชำระล้างให้บริสุทธิ์ เพื่อจะได้มีความสุขและความรอดพ้นตามพระสัญญาของพระเจ้า

         กลุ่มต่าง ๆ ทางลัทธิยิวร่วมสมัยของพระเยซูเจ้าสอนวิธีเพื่อบรรลุความรอดพ้นตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ ชาวสะดูสีเรียกประชาชนให้ซื่อสัตย์ต่อคารวกิจและธรรมประเพณี ชาวฟาริสีสอนว่าความรอดพ้นมาจากความซื่อสัตย์ต่อพระประสงค์ของพระเจ้า ดังที่แสดงออกในการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างเคร่งครัด ส่วนชาวเอสเซนเรียกประชาชนให้ถอนตัวออกจากความมืดของโลก เพื่อเตรียมตนรับเสด็จพระเมสสิยาห์

         นักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้างต่อต้านความคิดของกลุ่มทั้งสามนี้ เขาเรียกร้องให้มองชีวิตในแง่ใหม่ ให้ "กลับใจเพื่อจะได้รับการอภัยบาป" (1:4) คำว่า "บาป" ในภาษากรีกมีความหมายตามตัวอักษรว่า "การยิงลูกธนูพลาดเป้าหมาย" กิจการต่าง ๆ ที่ผิดต่อความรักและความจริงทำให้เราพลาดเป้าหมายของชีวิต ไม่พบความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าซึ่งนำความสุขแก่มนุษย์ 

          นักบุญยอห์นรู้ว่า ผู้ร่วมสมัยต้องอดทนต่อการถูกกดขี่ข่มเหงต่าง ๆ นา ๆ เขารู้ว่ามีความหวังเดียวคือ การไว้วางในพระเจ้าและเตรียมตนเดินไปตามทางที่พระเจ้าทรงนำ สิ่งที่มนุษย์ต้องการเพื่อจะเดินทางไปสู่การปลดปล่อยคือ "อีกผู้หนึ่งที่กำลังจะมา" และ "ทรงอำนาจ" (1:7) ผู้นี้จะทำลายอุปสรรคต่าง ๆ ไม่เพียงด้วยน้ำเท่านั้น แต่เขาจะจุ่มทุกคนในพระจิตองค์เดียวกันกับที่เขาได้รับการเจิม (เทียบ 1:8) 

a)  ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

           บาปหมายถึง การกระทำที่พลาดเป้าหมายของชีวิต เราทุกคนมีประสบการณ์ว่า เรามีเจตนาที่จะรักแต่ไม่สามารถรักได้อย่างถูกต้อง เราทุกคนอยากเป็นคนจริงใจแต่กิจการของเราแสดงว่า เราพยายามหลีกเลี่ยงผลตามมาของความจริง เราต้องการแบ่งปันสิ่งของกับผู้อื่น แต่เรากลัวจะไม่มั่นคงถ้าเราแบ่งสิ่งที่มีให้กับคนอื่น

          ไม่ว่าเราหรือผู้อื่นต้องรับผิดชอบต่อบาปที่ได้กระทำ ความจริงอยู่ที่ว่าเราทุกคน "พลาดเป้าหมาย" อย่างต่อเนื่อง และจะไม่มีวันเรียนรู้การกระทำให้ตรงเป้าหมายถ้าไม่มีผู้หนึ่งที่สอนวิธีการกระทำที่ตรงเป้าหมาย และผู้นั้นอยู่กับเราขณะที่เราเรียนรู้วิธีการนั้น เราจะไม่มีความสุขตามพระประสงค์ของพระเจ้า ถ้าหากว่าบาปของเราไม่ได้รับการอภัย คำว่า "อภัย" ในภาษากรีกแปลตามตัวอักษรว่า "ยกทิ้ง" เราจึงต้องการพระเยซูเจ้าเสด็จมายกบาปของเราทิ้งไป

           บ่อยครั้ง เราสาละวนค้นหาทิศทางของชีวิต เพราะรู้สึกว่าอยู่ใน "ถิ่นทุรกันดาร" หนทางที่เราเคยเดิน เวลานี้ดูเหมือนว่าไม่รู้จะไปทางใดหรือถูกลบเลือนไป และเราไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อ ความรักเคยค้ำจุนเราก็พิสูจน์ว่า ไม่มั่นคงและสูญหายไป ยิ่งกว่านั้น บาปที่เราเคยทำกลับมารบกวนใจเรา และเราไม่มีกำลังที่จะแสวงหาทิศทางและอิสรภาพจนพบ นักบุญมาระโกเชิญชวนเราให้มีกำลังใจ ทำให้เราเข้าใจว่าถิ่นทุรกันดารยังเป็นสถานที่ที่เราจะพบชีวิตใหม่ พระคริสตเจ้าจึงทรงเป็นผู้ที่เราแสวงหาเพื่อจะได้รับการอภัยบาป และจะได้รู้ทิศทางที่เราเคยเดินหลงไป

           เราพร้อมหรือไม่ที่จะกลับใจและเปลี่ยนความคิด ดังที่ข้อความตอนนี้ในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโกเรียกร้อง เราพร้อมหรือไม่ที่จะยอมรับข่าวดีที่พระเยซูเจ้าทรงประกาศเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา เรากล้าที่จะเดินทางในถิ่นทุรกันดาร หรือรอวันที่เรามั่นใจจะรู้ทางเดินด้วยตนเอง ถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะเดินทางเช่นนี้ก็ไม่ต้องกลัว เราจงอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าต่อไปตามที่นักบุญมาระโกเขียนไว้ แล้วจะพบเสน่ห์ของพระองค์ผู้ทรงร่วมเดินทางกับเร