"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“มีอีกผู้หนึ่งกำลังมาภายหลังข้าพเจ้า ทรงอำนาจยิ่งกว่าข้าพเจ้า”

3. การประกาศของยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง (มก 1:2-8)

         1 2มีเขียนไว้ในหนังสือประกาศกอิสยาห์ว่า   ดูซิ เราส่งผู้นำสารของเราไปข้างหน้าท่าน   เพื่อเตรียมทางสำหรับท่าน

           3คนคนหนึ่งร้องตะโกนในถิ่นทุรกันดารว่า   จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า   จงทำทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิด

               4เพื่อให้ข้อความนี้เป็นจริง ยอห์นจึงทำพิธีล้างในถิ่นทุรกันดาร เทศน์สอนเรื่องพิธีล้าง ซึ่งแสดงการกลับใจเพื่อจะได้รับการอภัยบาป  5ประชาชนจากทั่วแคว้นยูเดีย  และชาวกรุงเยรูซาเล็มทั้งหลายไปพบเขา รับพิธีล้างจากเขาในแม่น้ำจอร์แดนโดยสารภาพบาปของตน  6ยอห์นแต่งกายด้วยผ้าขนอูฐ ใช้หนังสัตว์คาดสะเอว กินตั๊กแตนและน้ำผึ้งป่า  7และประกาศว่า "มีอีกผู้หนึ่งกำลังมาภายหลังข้าพเจ้า ทรงอำนาจยิ่งกว่าข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะก้มลงแก้สายรัดรองเท้าของเขา  8ข้าพเจ้าใช้น้ำทำพิธีล้างให้ท่านทั้งหลาย แต่เขาจะทำพิธีล้างให้ท่าน เดชะพระจิตเจ้า"

a)      อธิบายความหมาย

          นักบุญมาระโกอ้างถึงพันธสัญญาเดิม เพื่อตั้งบริบทที่เขาต้องการแนะนำนักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้าง ตัวบทสำคัญที่อ้างว่ามาจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ เป็นเพียงข้อ 3 "คนคนหนึ่งร้องตะโกนในถิ่นทุรกันดารว่า จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า จงทำทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิด" ส่วนประโยคในข้อ 2 ที่ว่า "ดูซิ เราส่งผู้นำสารของเราไปข้างหน้าท่าน เพื่อเตรียมทางสำหรับท่าน"
เป็นข้อความที่เขาอ้างจากหนังสือประกาศกมาลาคี

            เรารู้จากข้อ 5 ว่า ผู้นำสารที่พระเจ้าทรงส่งคือประกาศกเอลียาห์  นักบุญมาระโกยังแสดงว่า เขากำลังอ้างถึงประกาศกเอลียาห์เมื่อพูดถึงการแต่งกายของนักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้าง โดยใช้คำที่ชวนผู้อ่านให้ระลึกถึงเครื่องนุ่งห่มของประกาศกเอลียาห์ (เทียบ 2 พกษ 8:1)

            ประกาศกเอลียาห์เป็นผู้กล้าหาญต่อต้านผู้พยายามทำให้ศาสนามัวหมอง เขาเชิญชวนชาวอิสราเอลทุกคนให้กลับใจ โดยเรียกร้องให้เลิกกราบไหว้พระเท็จเทียม นักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้างมีข่าสารที่ต้องประกาศคล้ายกัน และชี้แจงว่าพระเยซูเจ้าทรงทำให้ความซื่อสัตย์ของมนุษย์ต่อพระเจ้าเป็นความจริง

            ตามตำนานที่บันทึกไว้ใน 2 พกษ 2:1-8 พระเจ้าทรงรับประกาศกเอลียาห์ไปจากโลกนี้ในรถม้าเพลิงขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ ชาวยิวจึงมีความหวังว่า พระเจ้าประทานให้ประกาศกเอลียาห์ไม่ต้องตาย แต่ยังมีชีวิตอยู่และสักวันหนึ่งพระเจ้าจะทรงส่งเขากลับมาสู่โลกเพื่อเตรียมทางให้พระเมสสิยาห์ (เทียบ มลค 3:1)

            นักบุญมาระโกจึงต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจว่า นักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้างเป็นผู้ทำให้ความหวังนี้ประสบความสำเร็จ เพราะเขาเป็นผู้นำข่าวสารที่พระเจ้าทรงส่งมา เพื่อประกาศการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า พระเมสสิยาห์ พระองค์จะทรงดึงมนุษย์ให้มีความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สูญสลาย แม้ความตายก็ไม่อาจทำลายความสัมพันธ์นี้

            ข้อความที่อ้างจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (40:3) เป็นข้อความที่ประกาศกนิรนามในแดนเนรเทศที่กรุงบาบิโลนบันทึกไว้ เขาคิดว่ากษัตริย์ไซรัสทรงเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อช่วยประชากรที่ทรงเลือกสรรให้พ้นจากการเป็นทาส ประกาศกผู้นี้พยายามเตรียมประชากรให้มีประสบการณ์เช่นเดียวกับบรรพบุรุษในสมัยอพยพจากอียิปต์ โดยเดินทางผ่านถิ่นทุรกันดารกลับไปสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญา นักบุญมาระโกจึงชวนผู้อ่านให้ระลึกถึงเหตุการณ์สมัยอพยพ เพราะเขาต้องการเสนอนักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้างเป็นผู้นำข่าวสารประกาศเรื่องพระเยซูเจ้า ผู้ทรงเป็นโมเสสคนใหม่ และทรงเป็นผู้ช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นอย่างสมบูรณ์