อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก”
ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 1

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2020 /2563 
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากรอบรมพระคัมภีร์
“หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก”
ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 2

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2020 /2563
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก”
ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 3

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2020 /2563
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก”
ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 4

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2020 /2563
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก”
ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 1

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020 /2563
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก”
ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 2

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020 /2563
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากรอบรมพระคัมภีร์
“หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก”
ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 3

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020 /2563
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร