อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือประกาศกอิสยาห์”
ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 1

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2019 /2562
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากรอบรมพระคัมภีร์
“หนังสือประกาศกอิสยาห์”
ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 2

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2019 /2562
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือประกาศกอิสยาห์”
ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 3

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2019 /2562
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือประกาศกอิสยาห์”
ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 4

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2019 /2562
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือประกาศกอิสยาห์”
ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 1

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2019 /2562
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือประกาศกอิสยาห์”
ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 2

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2019 /2562
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือประกาศกอิสยาห์”
ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 3

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2019 /2562
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 

อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือประกาศกอิสยาห์”
ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 4

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2019 /2562
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร