"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

:::: กิจกรรมไบเบิ้ลเกมส์ 2017 ::::
:::: ไบเบิลเกมส์ พระวรสารนักบุญมัทธิว เขต 5 ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน ::::
:::: จัดงานไบเบิลเกมส์ เขต 1 เชียงใหม่ ณ โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ::::
:::: จัดอบรมผู้นำเยาวชน ในหัวข้อ Bibliodrama และ ฝึกผู้นำสันทนาการ ::::


:::: ไบเบิลเกมส์ พระวรสารนักบุญมัทธิว เขต 3 ลำปาง ::::
:::: ไบเบิลเกมส์ พระวรสารนักบุญมัทธิว เขต 2 ณ บ้านธิดารักษ์ จอมทอง ::::
:::: งานไบเบิ้ลเกมส์ พระวรสารนักบุญลูกา เขต 1 โรงเรียนศีลรวี เชียงดาว 7 ธันวาคม 2013 ::::
:::: สรุปกิจกรรมงาน Bible Games สังฆมณฑลเชียงใหม่ ::::

:::: กิจกรรมในปีแห่งความเชื่อโดยแผนกพระคำภีร์สังฆมณฑลเชียงใหม่ ::::
::::: การอบรมพระคัมภีร์หลักสูตรสร้างบุคลากร ครั้งที่ 13 :::::
::::: เยาวชนเล่าเรื่องในพระคัมภีร์ผ่านทางศิลปะ :::::
::::: สรุปโครงการระบายสีภาพวาดประวัติศาสตร์แห่งความรอด ภาคพันธสัญญาใหม่ :::::
::::: กิจกรรมพระคัมภีร์สู่ไบเบิ้ลคอนเทสต์ พระวรสารนักบุญมาระโก ครั้งที่ 1 :::::
::::: แผนกพระคัมภีร์อบรมพระคัมภีร์หลักสูตร “สร้างบุคลากร” ครั้งที่ 12 :::::
::::: กิจกรรมพระคัมภีร์และไบเบิ้ลคอนเทสต์
ในเขตวัดแจ้ห่ม :::::
::::: วันพระคัมภีร์จากเมืองสามหมอกถึงอาสนวิหารพระหฤทัย :::::
::::: การอบรมพระคัมภีร์ ครั้งที่ 9 โดยแผนกพระคัมภีร์ สังฆมณฑลเชียงใหม่ :::::
::::: แผนกพระคัมภีร์อบรมหลักสูตรสร้างบุคลากร ครั้งที่ 8 :::::
::::: วันพระคัมภีร์ 12 ธันวาคม 2553 :::::
::::: อบรมพระคัมภีร์ที่สังฆมณฑลเชียงใหม่ เดือนกรกฎาคม :::::
::::: ประชุมเรื่องพระคัมภีร์ :::::

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก