อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ”
ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 1

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2017 / 2560 
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากรอบรมพระคัมภีร์
“หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ”
ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 2

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2017 / 2560
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ”
ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 3

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2017 / 2560
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ”
ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 1

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2017 / 2560
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ”
ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 2

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2017 / 2560
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ”
ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 3

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2017 / 2560
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ”
ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 4 พิธีรับวุฒิบัตร

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2017 / 2560