"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

การประชุมสมาชิกสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก โซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประชุมสมาชิก CBF-SEA
       
       ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2017 เป็นการประชุมสมาชิกสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก โซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย 7 ประเทศ คือ กัมพูชา (1) อินโดนีเซีย (6) มาเลเซีย สิงคโปร์ บูรไน (1) เมียนมาร์ (1) ฟิลิปปินส์ (10) ไทย (2)  และเวียดนาม (2) รวมเป็น 23  คน ที่มีสิทธิ์ในการออกเสียง


    แต่ละประเทศเป็นผู้รับผิดชอบด้านพระคัมภีร์ของสภาพระสังฆราชและสมาชิกสมทบ คือสถาบันด้านพระคัมภีร์ ตัวอย่างประเทศไทยมีตัวแทนในคณะกรรมการพระคัมภีร์ 5  คน แต่ที่ชำระค่าสมาชิกของสภาพระสังฆราชฯ ปีละ 600 ดอลล่าร์สหรัฐ สมาชิกสมทบ 20-300 ดอลล่าร์ (แล้วแต่ฐานะการเงินของแต่ละสถาบัน) ค่าสมาชิกไว้ใช้ในการดำเนินงานของผู้ประสานงานโซน และการประชุมครั้งนี้ กรรมการ 2 คนไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนการประชุม คนละ 210ดอลล่าร์ เป็นต้น ต่อไปค่าสมาชิกบางส่วนจะช่วยการดำเนินการของส่วนกลาง เพราะผู้สนับสนุนลดลงมาก

การประชุมวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2017
           มีผู้เข้าร่วมประชุม 45 คน
วาระที่ 1 รายงานกิจกรรมที่ได้ทำของส่วนตัวและส่วนของแต่ละประเทศ โดยซิสเตอร์เอมมา กูนันโต  
-     ประชุมที่บันดุง 2012 ศึกษา Verbum Domini
-    ประชุมที่พัทยา 5-7 ธันวาคม 2013 โดยคุณพ่อเจค็อบ เทคานัท ฟื้นฟูงานพระคัมภีร์ FABC-OE
-    ที่มะนิลา 24 เมษายน 2015 พระคาร์ดินัล ตาเกล ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน CB และคุณพ่อแจน สเตฟานอฟ เป็นเลขาธิการคนใหม่
-    ที่บาหลี23-27 พฤษภาคม 2016 ประชุม  5 คน เพื่อเตรียมการประชุมที่ญาจาง (นาตรัง) วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2017
สำหรับรายงานของประเทศไทย งานเด่นคือ 22 ปีที่คุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส และคุณพ่อฟรังซิส ไกซ์ แปลและจัดพิมพ์พระคัมภีร์คาทอลิกไทยฉบับสมบูรณ์ 2495 หน้า ในเดือนพฤศจิกายน  2014
วาระที่ 2 รายงานการเงิน รายรับและรายจ่าย
วาระที่ 3  แยกกลุ่มศึกษา ธรรมนูญ ข้อ 9-14 เรื่อง
-    ทำอย่างไรให้สมาชิกมีส่วนร่วมงานมาขึ้น
-    เราจะหาสมาชิกใหม่ได้อย่างไร
วาระที่ 4 ศึกษา ปรับปรุง ธรรมนูญ (CBF-SEA)
วาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการ ผู้ประสานงาน
    เนื่องจากซิสเตอร์เอมมา กูนันโต คุณพ่อดอม รามอส และคุณสตาร์ เดอ มาร์ ทำงานอย่างเสียสละ 21 ปีและซิสเตอร์ก็อายุ 80 ปีแล้ว จึงได้ขอบคุณกรรมการฯ ทั้ง 3 และแบ่งโซนเลือกตั้ง
1.    ผู้ประสานงานคนใหม่ CBF-SEA คือ DR. Natividad Pagadut  เลขานุการของ ECBA ฟิลิปปินส์
2.    ตัวแทนของเวียดนาม ไทย กัมพูชา เมียนมาร์ คือ Fr.Joseph Tran Hoa Hung, SDB  
3.    ตัวแทนของฟิลิปปินส์  คือ Fr. Arlo Yap, SVD
4.    ตัวแทนของอินโดนีเซีย มาเลเซีย คือ Fr.Yohanes Subagyo
5.    พระสังฆราชที่ปรึกษา 2 องค์ คือ พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์  และอีกองค์กำลังจะติดต่อ
6.    เหรัญญิกและเลขานุการ (รับผิดชอบเว็บไซต์) ผู้ประสานงานคนใหม่จะพิจารณาเอง

การประชุมวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2017
วาระที่ 6 วางแผนงาน 2017-2021
    คุณพ่อแจน สเตฟานอฟ ได้เสนอ Action Plan 2016-2021 จำนวน 15 หน้า ที่ประชุมใหญ่ (สามัญ) ได้รับรองในการประชุม 18-23 มิถุนายน 2015 ที่เนมี อิตาลีแล้ว และได้อธิบายให้สมาชิกเข้าใจการดำเนินงานของ CBF มากขึ้นจึงแบ่งกลุ่มโซน พิจารณางาน 9 ด้าน (ข้อ 2.1) ให้พิจารณา
    สำหรับรายงานของประเทศไทยเน้น
-    การสร้างกลุ่มบีอีซี โดยอาศัยพระวาจา ตามกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ
-    การออบรมพระวาจาแก่ฆราวาส พระสงฆ์ นักบวช
-    การผลิตบทเรียนพระคัมภีร์ ใช้สอนในโรงเรียน
-    การฉลองปีพระวาจา  
+ วันที่ 16 เมษายน ค.ศ.2019  (พ.ศ.2562) จะครบ 50 ปี  ที่สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโลที่ 6 ได้ประกาศตั้งสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation ,CBF)
+ อีกหนึ่งปีต่อมา วันที่ 30  กันยายน ค.ศ.2020 (พ.ศ.2563) เราจะฉลอง 1600 ปี     มรณกรรมของนักบุญเยโรม ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ และผู้แปลองค์แรกเป็นภาษาลาติน ซึ่งเป็นภาษาสากลของสมัยนั้น      เพื่อนำพระวาจาของพระเจ้าให้บรรดาประชาชนใกล้ชิด และเข้าใจได้มากขึ้น  ทั้งสองเหตุการณ์นี้จึงทำให้คณะกรรมการบริหารของ CBFขอสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประกาศในพระศาสนจักรคาทอลิกของเราให้เป็น  ปีพระคัมภีร์ ตั้งแต่ วันอาทิตย์แรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ใน ค.ศ. 2019  จนถึงวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2020 ฉลองนักบุญเยโรม   พระคาร์ดินัล  หลุยส์  อันโตนีโอ ตาเกล ประธาน CBF  เป็นผู้ลงนามจดหมายทางการ (3 ธันวาคม 2016) เสนอสมเด็จพระสันตะปาปา เพื่อเน้นผลของกิจกรรมต่างๆที่ CBFได้กระทำ และเพื่อให้เห็นความสำคัญของพระวาจาในชีวิตและกิจการอภิบาลของพระศาสนจักร เราจะจัดงานฉลองในกรุงโรม  ระหว่าง วันที่ 23-26 เมษายน ค.ศ. 2019 ให้มีสมัชชานานาชาติด้านอภิบาลและพระคัมภีร์   ภายใต้หัวข้อ  “พระวาจา  และชีวิต ความกระตือรือร้นด้านพระคัมภีร์ของพระศาสนจักร”

วาระที่ 8 วาระอื่นๆ
-    เสนอให้ฟิลิปปินส์แต่งเพลงในโอกาสฉลองพิเศษนี้
-    Biblical Pastoral Congress 23-26 เมษายน     2019 กรุงโรม อิตาลี หัวข้อเรื่อง Bible and Life : Mission of the Church (VD 73)
-    การประชุม CBF- SEA  สมาชิกเสนอไปที่ประเทศเมียนม่าร์  คุณพ่อ Saw Bosco จะนำเรื่องไปเสนอสภาพระสังฆราชของตนเพื่อขออนุมัติ
-    เลขาธิการขอให้เราพยายามใช้ Logo และ www.c-b-f.org

คุณพ่อแจน สเตฟานอฟ เลขาธิการ ขอให้พิจารณา
1.ขอให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ในแต่ละประเทศ แต่ละโซน โดยอาศัยผู้ประสานงานของเรา และพัฒนาแผนงาน ทีมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวในกรอบการทำงานที่ได้นำเสนอ
- การตอบสนองพระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 9  ที่กรุงโรม
        “พ่อขอให้อุทิศตนเพื่องานอภิบาลพิเศษด้านพระวาจาของพระเจ้าในชีวิตของพระศาสจนจักร  ทุกกิจกรรมของชุมชน วัด สมาคมและองค์กรต่างๆ พบปะกั้บพระคริสตเจ้าผู้สื่อสารกับเรา     อาศัยพระวาจา ดังที่นักบุญเยโรมสอนเราว่าการไม่รู้จักพระคัมภีร์ก็คือการไม่รู้จักพระคริสต์เจ้า  (Dei Verbum 25)
        พันธกิจของผู้รับใช้พระวาจา คือบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส ต้องส่งเสริมการพบปะนี้ ซึ่งทำให้เกิดความเชื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต เพื่อว่า “ข่าวสารขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะเผยแผ่อย่างรวดเร็วและได้รับเกียรติ (2 ธส 3:1)
        ขอพระนางมารีย์ ผู้รับใช้ของพระเจ้า ก้าวเดินไปกับท่าน เหมือนที่ชุมนุมสมัยแรกได้รับ เพื่อพระจิตเจ้าทรงนำท่านด้วยแสงสว่างและพลังของพระองค์”

หมายเหตุ : หลังจากการประชุม คุณพ่อแจน สเตฟานอฟ ได้มาแจ้งว่าได้รับรองสมาชิกสมทบของศูนย์คำสอนสังฆมณฑลจันทบุรี  ปี 2017 โดยมีคุณพ่อเอนก นามวงษ์ เป็นผู้รับผิดชอบ  ดังนั้นประเทศไทยจึงมีสมาชิกสมทบเพิ่มเป็น 2  แห่ง คือ แผนกพระคัมภีร์กรุงเทพฯ และศูนย์คำสอนจันทบุรี

วันอาทิตย์ที่ 23  กรกฎาคม 2017
         เราร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีพระสังฆราชโซโฟนีโอ บังคุก ฟิลิปปินส์เป็นประธาน รับประทานอาหารเช้า ที่บ้านเณรใหญ่ของญาจาง (นาตรัง) พระสังฆราชโจเซฟ โว ดุก มินห์ สนับสนุนให้เราไปเที่ยวชมเมืองที่งดงามของญาจาง
รายงานโดย…พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก