"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ถ้อยแถลงการประชุมของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก โซนเอเชียอาคเนย์ครั้งที่  6ถ้อยแถลงการประชุมของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก
โซนเอเชียอาคเนย์ครั้งที่  6  ณ  เมืองบันดุง  ประเทศอินโดนีเซีย 
6-10  สิงหาคม  2012
            “สิ่งที่เราได้เห็นและได้ฟังนี้  เราประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ด้วย  เพื่อท่านจะได้สนิทสัมพันธ์กับเรา  ความสนิทสัมพันธ์นี้คือความสนิทสัมพันธ์กับพระบิดา  และกับพระบุตรของพระองค์  คือพระเยซูคริสตเจ้า”  (1 ยน 1:2-3)  VD 2
ดาวน์โหลด/อ่านต่อ

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก