"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ประชุมคนทำงานเกี่ยวกับพระคัมภีร์ที่บันดุง
ประชุมคนทำงานเกี่ยวกับพระคัมภีร์ที่บันดุง

        ซิสเตอร์เอมมา กูนันโต คณะอุรสุลิน ชาวอินโดนีเซีย ผู้ประสานงานของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก โซนเอเชียอาคเนย์ (CBF-SEA) จัดประชุมสมาชิก
ครั้งที่ 6 วันที่ 6-11 สิงหาคม 2012 ที่บ้านอูร์สุลิน บันดุง ประเทศอินโดนีเซีย
หัวข้อ พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าในโลกปัจจุบันของเรา
           “เราประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงชีวิตนิรันดร ซึ่งอยู่กับพระบิดาและปรากฏให้เราเห็น สิ่งที่เราได้เห็น และได้ฟังนี้ เราประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ด้วย เพื่อท่านจะได้สนิทสัมพันธ์กับเรา ความสนิทสัมพันธ์นี้คือความสนิทสัมพันธ์กับพระบิดา และกับพระบุตรของพระองค์คือ พระเยซูคริสตเจ้า” (2ยน 1:2-3)

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสามารถประยุกต์สมณลิขิต พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า (Verbum Domini)
2.เพื่อแลกเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ ข้อมูล ในการนำสมณลิขิตนี้ไปปฏิบัติส่วนต่างๆ ในสังคมของเรา
3. เพื่อทำแผนหรือโครงการร่วมกันสำหรับประชาสัมพันธ์สมณลิขิตและนำข้อแนะนำนี้ไปยังกลุ่มและศาสนบริการต่างๆ

มีสมาชิกจากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้
ประเทศกัมพูชา 1 คน
ประเทศเมียนม่าร์ 2 คน
ประเทศเวียตนาม 2 คน
ประเทศไทย 8 คน
ประเทศฟิลิปปินส์ 17 คน
ประเทศอินโดนีเซีย 20 คน
รวม 48 คน

สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมจากประเทศไทยคือ

1.พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์
2.คุณพ่อเอนก นามวงษ์
3.ซิสเตอร์ขวัญเรียม เพียรรักษา
4.เซอร์มารีแลน เล็กประเสริฐ
5.ซิสเตอร์เทเรซา เบลโล
6.ครูสุพรรณี บุญยะรัตน์
7.คุณสมบัติ งามวงศ์
8.คุณบุญหลาย บุญทา

              นอกจากการถวายมิสซา  การภาวนา  Bibliodrama  รับประทานอาหาร  การฟังวิทยากรอธิบายเกี่ยวกับสมณลิขิต  และการรายงานของสมาชิกแต่ละประเทศ  ทำให้เรารู้จักและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันยิ่งขึ้น

               เรามีโอกาสไปเยี่ยมอาสนวิหารนักบุญเปโตร  ของบันดุง  กิจการโรงเรียน  สำนักงานวัด  เครดิตยูเนี่ยน  ทีมงานของวัดได้เชิญผู้นำศาสนาอิสลาม  2 ท่าน มาแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตกับเรา  ทำให้ทราบว่า  ประเทศอินโดนีเซียพี่น้องส่วนมากเป็นมุสลิม  ประเทศฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่เป็นคาทอลิก  ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ  การสร้างความสามัคคี  การพยายามเข้าใจซึ่งกันและกัน  ไม่ว่าเรานับถือศาสนาที่เป็นคนส่วนใหญ่  หรือส่วนน้อยของประเทศ  ขอให้เราสร้างสะพานแห่งความเคารพรักต่อกัน

                ทีมงานของอาสนวิหารได้แบ่งปันงานอภิบาล  และงานศาสนสัมพันธ์  การจัดอาหารเลี้ยงคนยากจน  และเทศกาลคริสต์มาสก็เชิญผู้นำชุมชน  ผู้นำศาสนาต่างๆ มาร่วมฉลองด้วย
 มีโอกาสไปชมการแสดงวงดนตรีอังกะลุง  จากเด็กๆ และเยาวชนของบันดุง  ซึ่งหลังเลิกเรียนมีฝึกอังกะลุง  เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม  ทำให้เกิดสมาธิและความสามัคคี  ทำให้เรารักดนตรีพื้นบ้านมากขึ้น  พวกเราคนไทยทั้ง  8 ที่ร่วมประชุมได้รายงานต่อสมาชิกว่า

1. สร้างสื่อ
 -    เรากำลังรวมเล่มพระคัมภีร์ฉบับแปลใหม่  ทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่
 -     นำสาระของสมณลิขิตไปใช้อบรมและลงเว็บไซต์

2. สร้างคน 
-  เราจะส่งเสริมสัตบุรุษให้รักการอ่านพระคัมภีร์  รักพระวาจามากขึ้น
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสมณลิขิตนี้  แก่พระสงฆ์  นักบวช  สามเณร  ฆราวาส  ยิ่งขึ้น
- ส่งเสริมให้คนเรียนพระคัมภีร์มากขึ้น  โดยเฉพาะเยาวชน

3. สร้างทีม
 -    รวบรวมผู้รับการอบรมพิเศษด้านพระคัมภีร์มาพบปะ  เสริมศักยภาพในวิถีชุมชนวัด

การประชุมผู้ประสานงานด้านพระคัมภีร์  โซนเอเชียอาคเนย์  มีทุก  3 ปี  เช่น  ครั้งที่  4  ที่เมืองตาไกไต  ฟิลิปปินส์  19-21  กุมภาพันธ์  ค.ศ. 2005  มีสมาชิก  31 คน  ครั้งที่  5  ที่กากันยังดิออรอ  ฟิลิปปินส์  11-17  กุมภาพันธ์  ค.ศ. 2008  สมาชิก  25 คน 

เรารู้สึกว่ามีไฟในใจต้องทำงานด้านพระวาจามากขึ้น
“เราประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงชีวิตนิรันดร ซึ่งอยู่กับพระบิดาและปรากฏให้เราเห็น สิ่งที่เราได้เห็น  และได้ฟังนี้ เราประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ด้วย เพื่อท่านจะได้สนิทสัมพันธ์กับเรา ความสนิทสัมพันธ์นี้คือความสนิทสัมพันธ์กับพระบิดา และกับพระบุตรของพระองค์คือ พระเยซูคริสตเจ้า”  (1 ยน 1:2-3)

          บันดุง อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย (ไม่ใช่บ้านดุง อุดรธานีนะครับ) พลเมืองส่วนใหญ่ 95 %นับถือศาสนาอิสลาม แต่ที่นี่โรงเรียนซางตาอูร์สุลา และซางตา แองเจลา มีชื่อเสียงดีมาก

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก