"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเรียนพระคัมภีร์
        แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ทำบทเรียนพระคัมภีร์  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อ “ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาพระคัมภีร์ในระบบโรงเรียน  หรือเขตวัด อย่างเป็นระบบมากขึ้น”
         คุณพ่อสมเกียรติ   ตรีนิกร  ผู้จัดการแผนกฯ ได้เขียนในคำนำว่า  “โครงสร้างหัวข้อพระคัมภีร์ มาจากหนังสือ Bible History for everyone Stories  from the Old and New Testaments  ประกอบด้วย ข้อคิดไตร่ตรอง  คำอธิบายภาคปฏิบัติและแนวทางศึกษา  (คำถาม  กิจกรรม  สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้) โดย คุณพ่ออาทานาซีอุส  ดานีเอเล็ตตี  OCD ประเทศฟิลิปินส์


         คณะผู้จัดทำของเรา มี  13  คน  และคณะผู้ตรวจทาน  6  คน
         เนื้อหาสาระในแต่ละชั้น  ประกอบด้วยเรื่องราวสำคัญๆในพันธสัญญาเดิม  และพันธสัญญาใหม่
         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 พิมพ์เสร็จแล้ว  ราคาเล่มละ 50 บาท


ติดต่อได้ที่  แผนกพระคัมภีร์  คุณมนต์สิงห์  ไกรสมสุข
    2/4  หมู่ 6 ต.ท่าข้าม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 0-2429-0124 ถึง 33 โทรสาร 0-2429-0120  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
“อาศัยการอ่านและการศึกษาพระคัมภร์  พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้เผยแผ่ไปอย่างรวดเร็ว  และได้รับการยกย่อง” (DV 26)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก