"ท่านทั้งหลาย...จงตื่นเฝ้าอธิษฐานภาวนาอยู่ตลอดเวลาเถิด" (ลก. 21:25-28,34-36)