bible diary2021วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2021
สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม (รม 9:1-5)
         
พี่น้อง ข้าพเจ้าพูดความจริงในพระคริสตเจ้า ข้าพเจ้าไม่มุสา มโนธรรมของข้าพเจ้าและพระจิตเจ้าร่วมเป็นพยานได้ว่า ข้าพเจ้ามีความเศร้าโศกใหญ่หลวง และมีความทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลา ข้าพเจ้ายินดีถูกสาปแช่ง ถูกตัดขาดจากพระคริสตเจ้า ถ้าหากจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องของข้าพเจ้าซึ่งมีเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกัน พี่น้องเหล่านี้คือชาวอิสราเอล ที่ได้เป็นบุตรบุญธรรม ได้รับเกียรติ พันธสัญญา ธรรมบัญญัติ รวมทั้งศาสนพิธีและพระสัญญาต่าง ๆ พวกเขามีบรรพบุรุษเป็นต้นตระกูลของพระ คริสตเจ้าตามธรรมชาติมนุษย์ พระองค์ทรงอยู่เหนือสรรพสิ่ง เป็นพระเจ้าและทรงได้รับการถวายสดุดีตลอดนิรันดร อาเมน

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา (ลก 14:1-6)
        วันสับบาโตวันหนึ่ง พระเยซูเจ้าเสด็จไปเสวยพระกระยาหารที่บ้านของหัวหน้าชาวฟาริสีผู้หนึ่ง ผู้ที่อยู่ที่นั่นต่างจ้องมองพระองค์ ขณะนั้นชายคนหนึ่งเป็นโรคบวมกำลังอยู่เฉพาะพระพักตร์
          พระเยซูเจ้าจึงตรัสถามบรรดานักกฎหมายและชาวฟาริสีว่า “อนุญาตให้รักษาโรคในวันสับบาโตหรือไม่” แต่คนเหล่านั้นนิ่งเงียบ พระองค์จึงทรงสัมผัสผู้ป่วย ทรงรักษาเขา แล้วให้กลับไป
พระองค์ตรัสกับคนเหล่านั้นอีกว่า “ถ้าผู้ใดมีบุตรหรือมีโคตกลงไปในบ่อ จะไม่รีบฉุดขึ้นมาทันทีแม้เป็นวันสับบาโตหรือ” แต่คนเหล่านั้นตอบคำถามนี้ไม่ได้

 

ข้อคิด
ระหว่างการให้ความรักเมตตาช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งบางครั้งอาจจะกลายเป็นการเปิดช่องให้เกิดการตำหนิ ต่อต้าน และเป็นภัยถึงชีวิต พระเยซูเจ้าได้ทรงเลือกอย่างแรก พระองค์ทรงเลือกที่จะรักเรา มากกว่าชีวิตของพระองค์เอง ........ต่อหน้าพระองค์ เราขอกล่าวจากหัวใจว่า “ลูกขอบพระคุณพระองค์” และขออ้อนวอนพระองค์ว่า “โปรดให้กำลังกับลูก ในการติดตามแบบฉบับของพระองค์ ซึ่งลูกสารภาพว่า เป็นการยากที่จะทำแบบอย่างของพระองค์ที่ทรงเลือกรักคนอื่น มากกว่าชีวิตของพระองค์ ลูกจึงขอพระองค์ โปรดช่วยลูกด้วย”