พระคัมภีร์คาทอลิกพันธสัญญาเดิม สารบบที่สองพระคัมภีร์คาทอลิกพันธสัญญาเดิม สารบบที่สอง
    พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม สารบบทที่สอง ซึ่งประกอบด้วยหนังสือโทบิต  ยูดิธ  เอสเธอร์  มัคคาบี 1-2  ปรีชาญาณ  บุตรสิรา  บารุค  ดาเนียล
จัดพิมพ์โดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
ราคาเล่มละ   120   บาท

  ท่านที่สนใจติดต่อได้ที่ นางสาวกุลรวี น้ำสมบูรณ์ 0-2681-3900 ต่อ 1315

หมายเหตุ   ค่าจัดส่งเล่มละ 50 บาท  
                 ระบุชื่อ ที่อยู่ ให้ช้ดเจน  
     
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาพัฒน์พงศ์     
เลขที่บัญชี  170-2-10073-4   
ชื่อบัญชี  มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ(สภาพระสังฆราชคาทอลิก)
-แผนกพระคัมภีร์   
     
 กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน
พร้อมชื่อผู้ฝากมาทางโทรสาร 0-2681-5369 ถึง 70    
หรือ สแกนใบฝากเงินส่งกลับมาทางอีเมล  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
ติดต่อ คุณอ๋อม เจ้าหน้าที่แผนกพระคัมภีร์