bible diary 2022วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2022
นักบุญอังเยลา เมริชี พรหมจารี

บทอ่านจากหนังสือซามูเอล ฉบับที่สอง (2 ซมอ 7:18-19, 24-29)
         
กษัตริย์ดาวิดเสด็จเข้าไปประทับเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า ทูลว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า ข้าพเจ้าเป็นใคร และครอบครัวของข้าพเจ้าสำคัญอย่างไร พระองค์จึงทรงนำข้าพเจ้ามาไกลถึงเพียงนี้ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า พระองค์ยังทรงเห็นว่าทั้งหมดนี้น้อยเกินไป จึงทรงสัญญาถึงอนาคตอันไกลของครอบครัวผู้รับใช้พระองค์ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า พระองค์ทรงปฏิบัติเช่นนี้กับมนุษย์เทียวหรือ พระองค์ทรงสถาปนาอิสราเอลประชากรของพระองค์ ให้เป็นประชากรของพระองค์ตลอดไป ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเขา

           ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า บัดนี้ขอทรงรักษาพระสัญญาที่ตรัสไว้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์และครอบครัวตลอดไป ขอทรงปฏิบัติตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้เถิด พระนามพระองค์จะเป็นที่เลื่องลือตลอดไป และทุกคนจะพูดว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลเป็นพระเจ้าของอิสราเอล’ และเชื้อสายของดาวิด ผู้รับใช้ของพระองค์จะมั่นคงเฉพาะพระพักตร์ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า จอมจักรวาล พระเจ้าแห่งอิสราเอล พระองค์ทรงเปิดเผยแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ว่า ‘เราจะสร้างราชวงศ์ให้ท่าน’ ผู้รับใช้ของพระองค์จึงกล้าอธิษฐานภาวนาเช่นนี้ต่อพระองค์ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า พระวาจาของพระองค์เป็นความจริง พระองค์ทรงสัญญาจะประทานพระพรเหล่านี้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์ ขอพระองค์ทรงอวยพรเชื้อสายของผู้รับใช้ของพระองค์ เขาจะได้คงอยู่เฉพาะพระพักตร์ตลอดไป ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า พระองค์ทรงสัญญาแล้ว เชื้อสายของผู้รับใช้จะได้รับพรของพระองค์ตลอดไป”

 บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก (มก 4:21-25)
           เวลานั้น พระเยซูเจ้ายังตรัสอีกว่า “เขาจุดตะเกียงวางไว้ใต้ถังหรือใต้เตียงหรือ มิใช่วางไว้บนที่ตั้งตะเกียงหรือ เช่นเดียวกัน ไม่มีสิ่งที่ซ่อนอยู่จะไม่ปรากฏชัดแจ้ง ไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ จะไม่ปรากฏออกมา ใครมีหูสำหรับฟังก็จงฟังเถิด”

          พระองค์ตรัสอีกว่า “จงตั้งใจฟังให้ดี ท่านตวงให้เขาอย่างไร เขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้น และจะเพิ่มให้อีกด้วย ผู้ที่มีมาก จะได้รับมากขึ้น ส่วนผู้ที่มีน้อย สิ่งเล็กน้อยที่เขามี จะถูกริบไปด้วย”