ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์
Jesus s’ Love and Care

ชื่อภาพ
" Jesus s’ Love and Care "