ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์
 " Our Lady in Blue " ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์

ชื่อภาพ
" Our Lady in Blue "